Pia Hellertz om Andreas von Bülows bok "CIA och 11 september"

 
 

CIA och 11 september

Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll

Av Andreas von Bülow

(Alhambra förlag)

 

Översättning och förord av Ingvar Rydberg

 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se

 

Recenserad av fil.dr. Pia Hellertz – juni 2015

 

Andreas von Bülow diskuterar i sin bok CIA och 11 september – Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsten följande teorier om orsakerna till attentaten mot World Trade Center i New York den 11 september 2001.

 

1) Attentaten genomfördes av 19 självmordsmuslimer efter flera års förberedelser och drabbade USA som en blixt från en klar himmel utan att CIA eller FBI hade den minsta aning.

 

2) CIA och/eller FBI kände till att tänkbara attentatsmän förberedde dådet men hann inte skaffa sig en samlad bild för att kunna förmå den politiska ledningen att höja beredskapen och skydda nationen i tid.

 

3) Viktiga delar av säkerhetstjänsten hade i stora drag en korrekt bild av de förestående attentaten, men ingrep inte eftersom dådet skulle komma att påverka den allmänna opinionen och man skulle därigenom få stöd för att genomdriva storpolitiska mål, exempelvis krig.

 

4) En kärna inom säkerhetstjänsten iscensatte medvetet dådet för att psykologiskt vinna allmänhetens stöd för kommande krigsoperationer. De 19 unga självmordsmuslimerna gavs skulden för att motivera kriget mot terroristerna. Den propaganda som följde öppnade vägen för misstänkliggöranden av och hot mot ett stort antal stater i världen, som ansågs befrämja terrorism och därmed de krig som följde (s.218).

 

Författaren har gjort en mycket nyanserad, mycket detaljerad, mycket kunnig analys av det som hände.

 

Vem är författaren? Andreas von Bülow är tysk socialdemokrat, född 1937. Han var under åren 1969-1994 ledamot av den tyska förbundsdagen. Under åren 1976-1980 var han statssekreterare i försvarsdepartementet och under åren 1980-1982 minister för forskning och teknologi.(1)  Nu är han verksam som advokat och som författare. Att han har en gedigen erfarenhet av analys och forskning är helt klart. Det är ett imponerande researcharbete han gjort. Med exakta klockslag och andra fakta skapar han en bild över vad som hände och vad som sannolikt inte hände.

 

11 september 2001 Klockan 8.oo startade det första planet från Boston och klockan 8.46 slog det in mellan norra tornets 94:e och 98:e våning. Det hade 92 personer ombord. En kvart senare startade det andra planet från Boston och kl. 9.23 flög det in i det södra tornet mellan den 78:e och 84:e våningen. Det hade 65 passagerare. Cirka 40 minuter senare ”dundrade enligt medias framställning ytterligare en jumbojet, med 64 passagerare in i den yttre ringen på Pentagon” (s.16).

 

Det fjärde flygplanet startade från Newarks flygplats utanför New York klockan 8.42. Det störtade enligt olika uppgifter mellan 10.03 och 10.10 i Shanksville sydöst om Pittsburgh i Pennsylvania. Officiellt berättades det att passagerarna fått kännedom om vad som hänt i New York och insett att något liknande var på väg att hända dem så de kämpade ”en heroisk kamp” med kaparna och riskerade därmed sina egna liv. Tider och platser är således bekräftade fakta. Det är sen som märkligheterna visar sig.

 

Två dagar efter attentatet meddelade president Bush att man nu skulle kämpa det nya seklets första krig (s.62). Vicepresident Dick Cheney och försvarsminister David Rumsfeld nämnde att det var minst sextio stater som ”härbärgerade terrorns celler”. Nu skulle det inledas en ”långvarig kamp” (s.62). Och utrikesministern Colin Powell utpekade Osama bin Laden som huvudansvarig.

 

Terroristerna Enligt officiella uppgifter som presenterades mycket snabbt efter katastrofen var det 19 muslimer med Muhammed Atta i ledningen som genomfört det hela. Lika snabbt meddelades att terroristledaren Osama bin Laden var hjärnan bakom dådet. Trots att allting annat var pulvriserat till oigenkännlighet så hittades Muhammed Attas lätt brända pass nåt kvarter bort från tvillingtornen. Dessutom hittade man Attas bagage som var fullt med dokument m.m. som ”bevisade” att han ledde det hela och vilka planer som gällde. I bagaget låg också hans testamente där han med många detaljer angav hur han ville bli begravd. Det var intressant läsning. ”Inga kvinnor får släppas in i hans hem och be om förlåtelse för hans död. Vid rengöringen av hans genitalier skall handskar användas”. Och så vidare. Von Bülow undrar över varför en självmördare inte deponerat ”sitt fem år tidigare skrivna testamente på säker plats i Hamburg eller Kairo utan tänkt ta det med i sitt bagag på ett flygplan som han några timmar senare tänker köra in i en skyskrapa i New York…” (s.96). Bagaget hittades “kvarglömt” på flygplatsen. Dr. Kaasem Khaleel skrev en bok, Wrongly Blamed – New Information: the real truth about 9/11, the London bombings, and more (2006).(2) Författaren redogör ingående för de 19 kaparna och menar att flertalet av dem fortfarande levde.(3) Mohammed Atta lär enligt sin far, ha ringt upp honom tre dagar efter den 11 september. Han lär inte ens ha varit i USA vid tiden för dådet (s.90). Fadern menar också att bilden av Atta är en förfalskning (s.95). Det verkar som om de som pekats ut hade förlorat sina identitetshandlingar och därmed gjort det möjligt för andra att använda dem. Dessutom var ingen av de utpekade upptagna på passagerarlistorna i de fyra flygplanen. Von Bülow har på 17 sidor presenterat samtlig personal och alla passagerare på de fyra flygplanen och där finns inget namn som kan tolkas som arabiskt. Trots det kunde alltså Vita Huset redan efter ett dygn presentera namn och foto på alla 19. Det har sagts att de utbildat sig till flygare i USA. Vid närmare efterforskning visar det sig att det visserligen är sant att de flesta gjort försök, men i samtliga fall ansågs de vara totalt odugliga och fick inga licenser. I några fall hade de gått i ett par flygskolor som startats av holländare, vars uttalade syfte var att utbilda utländska piloter. Flygexperter har efteråt bedömt de prestationer som dessa piloter ska ha genomfört som nästan omöjliga att genomföra ens för vana stridspiloter, ändå mindre för odugliga amatörer. Von Bülow menar bland annat att de kraftiga svängar som genomfördes i den höga hastigheten innebar för starka G-krafter för att piloter och passagerare ska kunna ha förblivit vid medvetande. Hur kan det då ha gått till?

 

Fjärrstyrda flygplan Ett märkligt fenomen som diskuteras ingående av von Bülow är det faktum att byggnad 7 kollapsade trots att inget flygplan flög in i det. Dels redovisar han detaljerat vilka verksamheter som fanns i byggnad 7. Där fanns ”CIA, försvarsministeriet samt New Yorks börskontrollmyndighet Security and Exchange Commission. Här fanns miljontals dokument lagrade om pågående brottsundersökningar om maffia, banker, den internationella narkotikahandeln, penningtvätt och terrorism” (s.139). Dels funderar han över om det kan ha funnits en central i byggnad 7, varifrån fjärrstyrning av de fyra flygplanen kan ha genomförts. Man hade från den byggnaden utsikt över tvillingtornen och kunde därifrån ha utlöst fjärrutlösta explosioner i ”rätt ögonblick” (s.174). Redan på 50-talet hade det brittiska flygvapnet utvecklat teknik för att flyga pilotlösa stridsflygplan (s.164). Tekniken utvecklades under 70-talet av Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA. Ett syfte är att så säkert som möjligt kunna ta över och landa passagerarflygplan som kapats. Planet kan automatiskt styras till önskad flygplats, utan att kapare eller piloter kan påverka. Vid experimenten på 50-talet startade man fyra tunga, elektroniskt styrda Phantomplan, flög dem samlade och fick dem att landa formerade (s.164). Tekniken fanns således.

 

Tornen rasar oförklarligt Experter menar att enbart flygplanens krascher omöjligt kan ha lett till att tornen rasade. Officiella uppgifter menar att hettan från flygbränslet har lett till att stålkonstruktionerna smälte. Jag ska inte redovisa siffror. Det är för kvalificerat för mig. Dock gör von Bülow det mycket ingående och trovärdigt. Han är inte ensam om att beskriva det omöjliga att stål kan smälta vid den temperatur som uppstod. Tornen måste ha rasat på grund av medvetet utplacerade sprängladdningar. Flera vittnen har berättat att de hörde explosioner, både djupt under byggnaderna och längre upp. Många experter har uttalat sig om det omöjliga att rasen kan ha gått till enligt den officiella versionen. Det fanns dessutom ytterligare två byggnader, 5 och 6, som fattat eld, men de störtade inte in. Tornen rasade i fritt fall, lika snabbt som jordens dragningskraft. Von Bülow diskuterar det orimliga i att de sammanstörtade massorna från tornen bara visade sig som ett enda damm- och rökmoln, med några få partiklar, inga nedstörtande stålbalkar. Den hög skräp som samlas på marken efter raset motsvarar inte på långa vägar det skrot som borde ha uppstått om tornen rasat enligt kända naturlagar. Jag vill här nämna att boken skrevs innan Dr Judy Wood gjort sin analys och skrivit sin bok Where Did the Towers Go?(2010) Dr Judy D. Woods har en unik kompetens. Hon är före detta professor i maskinteknik med forskningsintresse inom experimentell spänningsanalys, strukturmekanik, optiska metoder, deformationsanalys och karakterisering av biomaterial och kompositmaterial. Hon är medlem i Föreningen för experimentell mekanik (SEM), grundade SEM biologiska system och Material Division. Och har arbetat på SEM Composite Material Teknisk Division. Dr Wood fick sin B.S. (Väg-och vattenbyggnad, 1981) (Byggkonstruktion), MS Engineering Mechanics (Applied Physics), 1983), och Ph.D. (Materials Engineering Science, 1992).(4) När hon såg tornen rasa på TV såg hon genast att det inte stämde med de fysikaliska lagarna, så hon hoppades att någon skulle undersöka. Men eftersom ingen annan gjorde det, insåg hon att hon var tvungen att göra det själv. Per Nordgren som analyserat Judy Woods arbete menar att hon verkar vara inne på ett intressant spår. ”Allt det jag redovisat här pekar på att det var något helt annat inblandat, något nytt för oss som vi inte känner till. Och den otroliga mängd energi det krävs för att genomföra händelsen pekar entydigt mot ett håll – någon form av ’fri energi’, applicerat i ett vapensystem, har använts här. 9/11 var en demonstration av vad man kan, och det betyder också att fri energi finns och fungerar”, skriver Nordgren.(5) Von Bülow har bara frågor, inte ens några spekulationer omkring detta. Han bara konstaterar att ”någon extra kraft måste ha skjutit på inifrån” (s.129).

 

Den efterföljande undersökningen Von Bülow berättar ingående om hur de som skulle undersöka katastrofen motarbetades på många sätt. Dels togs rasmassorna från både tvillingtornen, Pentagon och hus 7 bort direkt, vilket dessutom inte var lagligt innan det hade gjorts en grundläggande undersökning. Marken utanför Pentagon täcktes med 20 cm grus. Undersökarna fick inte tillgång till dokument och annat eventuellt bevismaterial. Dessutom var undersökarna deltidsingenjörer som arbetade på ”svältlöner” (s.135). De medel som anslogs i början var bara 600 000 dollar. Kritikerna jämför med anslagen till utredningen efter Monica Lewinskys anklagelser mot president Clinton som var 40 miljoner dollar. President Bush insisterade mycket tidigt att undersökningen av 9/11 borde ”begränsas” (s.135). Anledningen var att det nu fanns viktigare saker att tänka på, nämligen kriget mot terroristerna. Von Bülow jämför: FBI:s laboratorium uppdrogs att analysera president Clintons lämningar på Monica Lewinskys kläder. Däremot var man inte intresserad av att undersöka resterna av WTC:s byggnad nummer 7. Några sakkunniga sökte igenom platsen i hopp om att finna några stålbalkar som skulle kunna ge ledtrådar. De markerade de balkar de ville undersöka med färg. Senare visade det sig att flera av dessa balkar råkat bli förstörda ”av misstag” (s.136).

 

Lucky Larry!
 

Ägaren tar försäkringar Några veckor innan attentatet, den 23 juli 2001, hade New Yorks hamn överlåtit tvillingtornen till investeraren Larry Silverstein. Han tecknade en försäkring till ett belopp av 3,2 miljarder dollar. Han försökte få ut dubbel ersättning efter katastrofen eftersom han menade att det ju rörde sig om två attentat, men det accepterades inte.

 

CIA:s dolda verksamhet Genomgående i boken granskar von Bülow CIA:s roll och hemliga verksamhet över hela världen. Terrorverksamhet för att påverka den allmänna opinionen har varit en av CIA:s standardmetoder. ”Listan över CIA-inspirerade mord är lång”, skriver författaren (s.156). Tack vare kriget mot terrorismen har militärbudgeten till CIA ökats från 300 till 400 miljarder dollar. Dessutom har CIA underhållit narkotikahandeln i världen, bland annat i Afghanistan, där den opiumvallmo odlas som omvandlas till heroin. De har också underhållit narkotikafinansierade legoarméer i flera decennier, enligt författaren (s.156). Författaren beskriver olika False Flags(6) som CIA har initierat för att motivera för krig. ”Den som vill föra krig, ockupera och exploatera andra länder, kort sagt praktisera världsmaktspolitik, måste kunna rättfärdiga detta på ett övertygande sätt inför det egna folket och den övriga världen” (s. 156). von Bülow ger flera exempel på där CIA har initierat attacker och olyckor där udden var riktad mot muslimerna, exempelvis första bomben mot World Trade Center år 1993, bombdåden i Oklahoma år 1995 och attentaten i slutet på 90-talet mot ambassaderna och krigsfartygen i Afrika och Asien. Samtliga dåd skyldes på CIA:s tidigare partner Osama bin Laden. Dessa dåd har banat väg för ett antal krig där fundamentalistiska aktioner i den muslimska världen ger intrycket av att de är inne i en blodig offensiv, skriver von Bülow (s.157). Det förtigs att det nästan alltid handlar om grupper som på något sätt värvats av CIA. Allmänhetens upprördhet skall med hjälp av iscensatta, motbjudande dåd styra misstankarna mot en förment fiende. Författaren och f.d. försvarsministern i Kanada Paul T Hellyer beskriver hur kommunisterna under en fas fick vara det hat- och hotobjekt som enade den övriga världen. Efter den 11 september 2001 menar han att terroristerna fick den funktionen.(7) Vilka hotobjekt kommer sen? Jag har mina teorier men återkommer om dessa i annat sammanhang. Von Bülow refererar till f.d. Mossad-agenten Victor Ostrovsky, som skrivit boken Med sveket som vapen En avslöjande skildring av Israels underrättelse-tjänst Mossad (1991), som han skrivit tillsammans med Claire Hoy.(8) Ostrovsky berättar bland annat att säkerhetstjänsten måste ha avlyssningsexperter i sitt spionage, som är s.k. native speakers. Det kan vara judar som är uppväxta i det område som är intressant, men som utvandrat till Israel. Genom dem kan Mossad ägna sig åt informationsmanipulering för att påverka skeenden i världen. Von Bülow menar att Mossad med stor sannolikhet har haft ett finger med i spelet omkring 9/11.

 

Schackspelaren Zbigniew Brzezinski har varit säkerhetsrådgivare till flera av USA:s presidenter och politiskt överhuvud för USA:s säkerhetstjänster. Han utvecklade en plan som innebar att ”Sovjet skulle omges av islamistiska stater som skulle destabilisera Sovjets muslimska bakgård”, skriver von Bülow. Brzezinski skrev en bok, The Grand Chessboard – American Primacy and its Geostrategic Imperatives (1997). Här beskriver författaren den amerikanska imperiedröm-men, vägen mot den nya världsordningen, New World Order, som sedan har realiserats nästan i detalj. Enligt von Bülow så framhåller Brzezinski att Sovjet bringades på knä till följd av den politik Brzezinski utformat (s.38). Författaren menar att Brzezinski liksom sin ”andlige frände” Henry Kissinger är anhängare av ”en ren, oförfalskad maktpolitik”. Han berättar att ”de beundrar statsmän i historien som inte lät sig hindras av moral och lagar för att genomdriva ett statsintresse med alla tillåtna och otillåtna medel. Här helgar målet medlen” (s.193).

 

Terroristerna skapas och utbildas av CIA De som blev terrorister var ofta svåranpassade personer i den arabiska världen, som gärna grep till vapen eller som kunde tvingas till det. När sovjetiska trupper lämnade Afghanistan vid Sovjets sammanbrott, hade dessa soldater inga uppgifter. Men successivt fick de en ny roll i krigshärdar runt om i den islamska världen, i Algeriet, Kosovo, Bosnien-Hercegovina, Albanien och Tjetjenien (s.40). Talibanerna var ursprungligen afghanska pojkar som levde i flyktinglägren i Pakistan i slutet av 80-talet. Taliban betyder ”studerande, elev”. De sattes i stränga koranskolor. Finansierade av hemliga källor utbildade man över 8 000 elever, ”strängt troende unga män” (s.41). Von Bülow tror att finansieringen kom från saudiarabiskt håll.

 

Få döda? En uppgift som jag inte tidigare hade hört var att cirka 45,000 personer arbetade i tornen under normala arbetsdagar. Men genom att attackerna sattes in så tidigt på morgonen hade de flesta inte hunnit komma till arbetet. ”Endast” omkring 3,000 dog. Det var framförallt servicepersonal, som fönsterputsare, hisspersonal, säkerhetsvakter, sekreterare, men även andra yrkesgrupper. Enligt en artikel i DN 10 år efter katastrofen dog 343 brandmän och sjukvårdspersonal och 60 poliser.(9) Många utrymmen i tornen var tomma eftersom verksamheter flyttat därifrån, några ganska kort tid innan attackerna. Von Bülow undrar om vissa verksamheter blivit förvarnade. Han nämner ett par exempel, bankfirman Morgan Stanley, som hade kontor på 50 olika ställen i World Trade Center, och Oppenheim Stocks förlorade inte en enda av sina anställda. Attacken mot hus 7 ledde inte till ett enda dödsfall. En annan intressant iakttagelse var att antalet bokningar på de fyra flygplanen var ovanligt få. Var det föraningar? undrar von Bülow.

 

Avslutningsvis Så vilka slutsatser kan man dra som läsare av von Bülows bok? Inledningsvis presenterade jag fyra teorier om katastrofen. Efter läsningen av boken ansluter jag mig till teori 4, d.v.s. att en kärna inom säkerhetstjänsten, CIA, medvetet iscensatte dådet för att psykologiskt vinna allmänhetens stöd för kommande krigsoperationer mot de länder som huserade terrorister. De 19 unga självmordsmuslimerna gavs skulden för att motivera kriget mot terroristerna. Den propaganda som följde öppnade vägen för misstänkliggöranden av och hot mot ett stort antal stater i världen, som ansågs befrämja terrorism och därmed de krig som följde. En intressant uppgift som von Bülow förmedlar är också att de 19 ”terroristerna” (jag väljer nu att sätta begreppet inom citationstecken eftersom vi inte längre vet exakt vilka de var) följdes mycket nära av ett antal israeliska ”konststuderande”, som bodde i närheten av dem på olika platser. Vid närmare granskning visade det sig att de inte var konststuderande. Vad var de? Von Bülow ger inte några exakta svar. Mediernas roll under de år som gått visar att de totalt köpt den officiella versionen. Några kritiska röster har sällan hörts i vanliga massmedia. De har istället hörts på internet, där de förekommer i desto större utsträckning. Von Bülow skriver att den 11 september ”avsågs att rättfärdiga ett långsiktigt världskrig mot cirka 60 stater, vilket med all säkerhet inte har något annat syfte än att säkra USA:s världsherravälde” (s.229). Både Bush och därefter Obama vill tvinga västvärldens länder inklusive NATO att spela det spelet. Välbetalda desinformationsbyråer sprider den officiella versionen till världen. Ska vi verkligen gå på det? Jag vill undersöka vidare. Har det hänt tidigare, så händer det igen, med stor sannolikhet.

 

Följande böcker väntar på att bli lästa i sommar:

 

*Griffin, David Ray (2008) Motsägelser om 11 september – Ett öppet brev till USA:s kongress och press

*Griffin, David Ray (2009) Usama Bin Ladin – död eller levande

*Griffin, David Ray (2010) WTC 7 och dess mystiska kollaps – Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann

*Laurent, Eric (2005) Gåtorna kring den 11 september

 

 

Här kan du läsa Pia Hellertz recension av 
Motsägelser om 11 september av David Ray Griffin
http://www.piahellertz.com/Motsagelser_om_11_september.pdf

 

Här kan du läsa Pia Hellertz recension av 
Usama bin Ladin: Död eller levande? av David Ray Griffin
http://www.piahellertz.com/Usama_Bin_Ladin-Dod_eller_levande.pdf
 
 
Här kan du läsa Pia Hellertz recension av 
Gåtorna kring den 11 september av Eric Laurent
http://www.piahellertz.com/Gatorna_kring_den_11_september.pdf
 
 

Pia Hellertz

Om Pia Hellertz

Pia Hellertz (fil.dr., socionom) har undervisat på Örebro universitet i nästan 25 år och gick formellt i pension år 2008, men fortsätter handleda och leda seminarier. År 1999 publicerade hon doktors-avhandlingen: ”Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier?”

 

(Läs översättaren Ingvar Rydbergs förord på http://www.alhambra.se/moten/cia11sept_forord.htm )

 Samtliga titlar kan beställas hos din bokhandlare

 

Noter

 

(1) Uppgifterna hämtade från Jan Gillbergs artikel Vad skall man tro? i DSM 4/2007 (s.18).

(2) Uppgifterna hämtade från Jan Gillbergs artikel Vad skall man tro? i DSM 4/2007 (s.22)

(3) Det finns också en sida på nätet över bilder på ”kaparna” och på vilka som fortfarande lever, http://www.imagekb.com/911-terrorists-still-alive. Sidan är skapad 2015. 

(4) Informationen är hämtad från Per Nordgrens analyser av Judy Woods bok Where did the Towers go, om det som hände 9/11, 16 febr. 2013, http://newsvoice.se/2013/02/16/dr-judy-wood-kan-world-trade-center-den-911-har-kollapsat-med-energivapen/ och del 2 på http://newsvoice.se/2013/03/06/fortsattningen-om-911-baserat-pa-dr-judy-woods-bok-where-did-the-towers-go/. Se också Judy Woods hemsida, http://www.drjudywood.com/.

(5) Se föregående fotnot. 

(6) En False Flag innebär medvetet iscensatta terrorangrepp som regeringar eller andra organisationer själva utför mot civila och militära mål för att uppnå vissa förutbestämda syften. 

(7) Se Paul T Hellyer The Money Mafia – min artikel om boken finns på http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf

(8) Jag började läsa den, men den berättar om så vidriga aktioner att jag inte orkade fortsätta. Kanske nån gång i framtiden. 

(9 ) http://www.dn.se/nyheter/varlden/berattelser-fran-11-september/ 

Trackback
RSS 2.0