Doktor Hasselquists resa - Linnélärjungen i Mellersta Östern

         
  
 

Utdrag ur Boken

”Doktor Hasselquists resa:

Linnélärjungen i Mellersta Östern 1749-1752”

av Thord Silverbark (Alhambra)

 

Inbunden / Illustrerad / 230 sidor

 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se

  

     
 

 

"Förbanne mig jag någonsin vet mig ha läst något, som varit så fett på nya reelle rön som desse; den sjunkte neder i mig som Guds ord i en diekne." Det är Linné som skriver så, och det han läst är Fredric Hasselquists manuskript till boken Iter Palæstinum eller Resa til Heliga Landet. Hasselquist ... blev en av Linnés lärjungar som – i likhet med Forsskål, Löfling, Kalm, Solander, Sparrman, Thunberg och många fler – sändes ut på expeditioner till främmande världsdelar för att samla bidrag till mästarens forskning och landets nytta. Den 2 maj 1749, som nybliven medicine doktor, lämnade Hasselquist Uppsala; resan till det Heliga Landet hade börjat. Han skulle aldrig komma tillbaka. Det var ett öde som han kom att dela med flera av blomsterkungens "apostlar". Efter nästan tre års resande slutade han sina dagar i Smyrna på Mindre Asiens kust, hårt skuldsatt och utan möjlighet att resa hem.

 

Idéhistorikern Thord Silverbark ger i sin bok en livfull och fängslande skildring av den resa som förde Hasselquist till Smyrna, Egypten, Palestina, Cypern och åter till Smyrna. Han reste som naturforskare, fast också ett tag på diplomatiskt uppdrag för att gynna den svenska handeln med Levanten. Hans rapporter innehåller massor av värdefulla kulturhistoriska iakttagelser, skildringar av seder och bruk och levnadsförhållanden i de besökta länderna. Han var ett barn av upplysningstiden, full av nyfikenhet och förhållandevis fri från auktoritetstro. Detta gjorde honom till Linnés favoritkandidat för en resa till Mellersta Östern, ett för den svenska forskningen nytt och okänt resmål. Hans efterlämnade anteckningar ger oss idag unika inblickar i en för länge sedan försvunnen värld.

 

Han kom aldrig hem. Hans verk gjorde det. Det är om det boken handlar.

 

Nedan följer ett utdrag som handlar om doktor Hasselquists ankomst till Kairo på 1750-talet

 


 

 
 

Le Grand Caire

 

Kairo var den största stad Hasselquist besökte under sin resa. Det var faktiskt den största stad han såg under sitt liv. I hela Osmanska riket räknades den som nummer två efter Konstantinopel. Befolkningen uppgick till drygt tvåhundratusen människor, trots att det även här härjade svåra pestepidemier med sällan mer än några års mellanrum. Sjuttonhundratalets Kairo var emellertid rätt olik den stad som mött senare tiders resenärer. Längs Nilen fanns väldiga områden av obebyggd slättmark. Fartygen lade till i hamnstaden Bulaq, som låg ett bra stycke ifrån den egentliga staden, vilken orienterade sig mot Mokattamberget i stället för floden. Två byggnader dominerade över alla andra: citadellet på bergets sida och den enorma Sultan Hassan-moskén nedanför. Den övriga bebyggelsen bredde ut sig runt omkring på betydligt lägre nivåer. Ändå var husen höga, byggda av sten i flera våningar, med platta tak och med de mest fantastiska balkonger av snidat trä. Arkitekturen var över huvud taget mycket fantasirik och annorlunda än den europeiska. Här fanns mängder av moskéer, även stora anläggningar med madrassa-skolor, främst av dem al-Azhar, som hade omkring tretusen studenter och ett hundratal lärare — och alltså var betydligt större än Uppsala universitet. Kairo hade allmänna sjukhus — med kolossalt många fler bäddar än det lilla akademisjukhuset i Uppsala. Staden hade flera affärsområden, suq, där kommersen bredde ut sig i finmaskiga nät av trånga och mörka gränder. Den hade en rejäl affärsgata, Qasaba, som löpte från de norra stadsportarna till det som en gång varit den södra stadsporten, Bab Zuwayla. Numer var den södra delen av stadsmuren riven och staden växte allra mest söderut, i området mellan Bab Zuwayla och kalifernas gravar. Till det egendomligaste — i jämförelse med senare tiders Kairo — hörde att staden genomkorsades av en kanal med många broar över sig och att det vid sidan av denna fanns flera stora dammar och grönområden. Man drack inte vattnet från kanalen, eftersom otaliga avlopp mynnade ut i den, utan allt vatten transporterades av mängder av vattenbärare och deras åsnor från Nilen till stadens hundratals fontäner och cisterner. Särskilt sommartid var vattenbärandet en livsviktig aktivitet, och de öppna vattenytorna uppskattades för den svalka de gav.

 

Sommarhettan måste ha varit kännbar även när Hasselquist och Agob lastade av i Bulaq. Med åsnor transporterades de och bagaget in till staden, till det franska konsulatet, som låg just bredvid kanalen. Området var känt som de frankiska kvarteren, och dessa utgjorde i sin tur en del av de kristna kvarteren; de judiska kvarteren låg på andra sidan kanalen. Den franske generalkonsuln Lironcourt tog emot svensken och hans armeniske medhjälpare och ordnade inackordering åt dem. Det var ju han som framhållit att det var viktigt att Hasselquist själv kom till Kairo och nu lovade han återigen att hjälpa till med de svenska konsulatsärendena. Det var bara det att paschan var på väg att avgå, så nu fanns det ingen att uppvakta med de papper om svenska konsulatsrättigheter som Hasselquist hade fört med sig. Det enda som återstod att göra var att avvakta en ny paschas ankomst och under tiden acklimatisera sig så gott det gick, samt studera de förhållanden som rådde i omgivningarna.

 

Att förstå hur Kairo och Egypten styrdes var inte lätt. För det första fanns det i Konstantinopel en sultan — en turkisk kejsare, som Hasselquist brukade uttrycka det. Sultanen härskade över hela Osmanska riket, även Egypten. Men på grund av stadens storlek och betydelse utsågs vicekonungar, paschor, till att residera i Kairo. Utnämningen till pascha, som gjordes vid Höga Porten, ingick sålunda i en i första hand turkisk ämbetsmannakarriär. Alla paschor hade utbildats i Konstantinopel; en del blev även storvisirer där. Förutom paschan fanns det en hel rad höga dignitärer och på olika sätt framstående personer som var inblandade i stadens och landets styrelse. I likhet med andra städer hade Kairo en aga (militär befälhavare) och en ledande kadi (högsta domare), vilka båda utsågs från Konstantinopel. Tillsammans med en del högre officerare och representanter för de rättslärda inom den muslimska menigheten, ulama, fungerade agan och kadin som rådgivare åt paschan. Men i praktiken hade de lokala stormännen i Kairo aldrig släppt ifrån sig makten till Konstantinopel, utan intrigerade och styrde bäst de kunde med de höga ämbetsmännens goda minne. Sederna levde kvar sedan mamluk-sultanatets dagar, det som funnits före osmanerna. Mamlukerna hade från början hämtats som slavar från turkiska och kaukasiska områden och gjorts till soldater i Egypten, och som sådana kunde de göra lysande karriärer och ta sig upp i samhällshierarkin. De forna slavarna antog islam, frigavs och bildade familjer. Ännu i mitten av 1700-talet fanns det tjugofyra upphöjda personer som titulerades ’bey’ (det turkiska ordet för ’herr’, ’herreman’), lika många som det funnits första klassens emirer i den mamlukiska armén.

 

 
 
Kairo 1750

 

Den nyanlände Hasselquist började genast fundera över vad som fanns att göra åt handeln och hur möjligheterna såg ut för handelns expansion. Han reflekterade aldrig över kaffehandeln, som var mycket omfattande och lukrativ, en ekonomisk bas för framstående kairofamiljer. Inte heller uppmärksammade han de allra dyrbaraste varorna, guld och slavar, även om han var mycket väl medveten om deras existens. Det svenskarna hade att snegla på var den franska handeln med textilier. Fransmännen hade åtta handelshus i Kairo och de tog emot rekordleveranser av franska varor som skulle försäljas i Egypten. Det rörde sig nästan uteslutande om kläder, som framställdes i stor skala i Frankrike för att försäljas i Levanten, i synnerhet i samband med de muslimska helgerna då folk köpte mycket nya kläder. Kläderna höll inte samma kvalitet som de som såldes i Frankrike, men vad gjorde det om man hittade de färger som passade folkets smak? Liksom tidigare ansåg Hasselquist att en direktimport för den svenska marknaden skulle vara det bästa för Levanthandeln. ”Den som kan hämta en vara ur första hand, och sälja hänne ensammen i den sista, kan vinna alt hvad han vill.” Alternativet är att ”Capitalet blir […] hos den första säljaren, vinsten hos den andra, och minstningen hos köparen.” Så har holländare och britter lyckats skapa sina handelsframgångar — på att agera mellanhänder och frakta varorna vidare från de ursprungliga köparna, som ofta var fransmän, till andra europeiska folk, exempelvis svenskarna, vilka då blev de som gjorde den största förlusten. Men innan någonting alls kunde göras åt den saken, vad var att göra åt Ibrahim Kiaja och den utpressning som svenska fartyg och handlare utsattes för under rådande förhållanden?

 

I väntan på att någonting skulle kunna göras åt saken begav sig Hasselquist ut för att upptäcka omgivningarna runt den egyptiska huvudstaden. Tillsammans med drängen Agob, en janitsjar, en syrisk-tysk äventyrare, en egyptisk och kristen läkare, samt en rabbin, begav han sig en dag söderut mot Gamla Kairo eller Fustát. Alla red åsnor. Efter den stora stadens dammiga gator passerade de ett obebyggt fält, förbränt av sommarhettan, där endast sykomorer och tamarisker var gröna. Gamla Kairo betraktades närmast som en stad för sig vid sidan om det egentliga Kairo, och förutom sina trånga gränder, urgamla kyrkor och synagogor kännetecknades bebyggelsen av att beyerna hade sina sommarhus utefter Nilstranden, med imponerande trädgårdar runt om.

 

Sällskapet skeppades sedan över floden i en pråm, som tog med åsnor och packning utan omlastning. Vid motsatta stranden låg en större by, men sedan vidtog ”en fullkomlig landsbygd, ett slätt land, byar, bönder, bondeqvinnor, åkrar, boskap, åkerredskap m.m.” Den egyptiska landsbygden påminde om den europeiska, förutom att det redan i juli såg ut som om det var höst. Alla åkrar var skördade utom de som det växte sesam eller kummin på; marken låg torr och väntade på att floden skulle översvämmas och på nytt ge den det livgivande slam som all odling i Nildalen var så beroende av. Så småningom nådde det brokiga sällskapet fram till sitt övernattningsställe hos en ”Schek” i en by. För första gången omtalar Hasselquist i sin reseberättelse hur en måltid tillagas.

 

Vår Schek hade slagtadt 2 kid af hjorden. I samma spad, som de voro kokade, kokades en myckenhet hvetebröd til en gröt. Därmed fylde de 2 käril af den storlek, at 2 karlar behövdes at bära hvardera. Midt uti öfver detta kokande brödet var kokadt ris. Rundt omkring bräddarna var köttet lagdt, sönderslitit i små stycken. Golfvet blef vårt bord. En matta af vass tjänte til duk, handlofven til sked och fingrarna til gaffel och knif.

 

Här gällde med andra ord inte de fina manér som föreskrevs vid de franska beskickningarna. Hasselquist var ändå inte missnöjd med de arabiska sederna. ”Men håller en til godo [med] deras välmenta sätt, at undfägna sina främmande”, ansåg han, ”så tviflar jag om någon större välvilja, öpenhjärtighet och gästfrihet skal finnas hos något folk, än hos dem.” Detta hängde samman med föreställningen att den arabiska livsföringen återspeglade en ursprunglig enkelhet, som för övrigt blivit beskriven redan i bibeln. ”Sådant har varit deras fäders sätt, hvilkas lefvernes beskrifvningar vi hafve i den Hel. Skrift”, säger Hasselquist, ”och sådant är det än idag och lärer bli oförändradt til evärdeliga tider.” Den arabiska världen var således som ett slags tidlös fortsättning på patriarkernas värld; genom att studera den kunde man bättre förstå de bibliska berättelserna om Abraham, hans hustrur och söner, samt deras efterkommande.

 

I gryningen begav man sig av till det som var målet för resan: de stora pyramiderna vid Gizeh. Runt omkring pyramiderna låg beduintält och det fordrades gåvor till beduinerna och samkväm under kaffedrickning innan det kunde bli tal om den obligatoriska guidningen. En schejk och hans son följde med sällskapet. Hasselquist menade att pyramiderna överträffade alla hans förväntningar, men är sedan ganska kortfattat om besöket.

 

Vi gingo först omkring den största och vackresta Pyramiden, at bese dess högd, bredd, form och hopsättning. Därpå gingo vi in, sedan ingången var öpnad och vi tändt up våra facklor, samt lossat några Pistoler vid ingången. Scheken med sin Son ledsagade och fölgde mig trogit vid sidan genom alla hvalf, gångar och kamrar. Vi gingo dit in kl. 7 och kommo ut kl. half 9.

 

Hasselquist försökte därefter klättra upp till pyramidens topp, men kom bara halvvägs då solen steg och gjorde stenarna glödheta. Sällskapet gick över till de mindre pyramiderna. Någon storartad naturhistoria var inte att vänta sig, delvis därför att pyramiderna var så välbesökta att alla märkvärdigheter redan beskrivits av andra, men framför allt därför att man här nått öknens rand och allting föreföll vara sand och sten. Med rätt stor stolthet konstaterade emellertid Hasselquist att de som sagt att inget levande finns i öknen hade fel. Han hittade en liten växt, och på murarna syntes som överallt geckoödlor springa. Märkligast var de insekter han kallade myrlejon — men som förefaller ha varit ett slags myror. De fick den linneanske forskaren att släppa pyramiderna och i stället ägna sig åt att söka deras underjordiska gångar. ”Myrlejonen” fick i själva verket lika mycket utrymme i hans reseskildring som pyramiderna. Om deras underjordiska bon konstaterar han: ”All den bygnadskonst, prakt och kostnad, som lyser i de stolta Pyramider, kan ej gifva en Naturens betraktare de höga tankar, som detta lilla djurets konst förmår åstadkomma.”

 

 
 
 

Återkommen till Kairo fick Hasselquist uppleva den muslimska fastemånaden ramadan. På dagtid skulle alla muslimer avhålla sig från ”mat, dricka, Tobak och Caffé”, medan de så snart solen gått ned började ”äta, dricka, göra sig glada, intil dess upgång”. När mörkret föll över staden tändes oljelampor i varje minaret och vid de större gatorna, vilket om staden sågs lite från ovan — det vill säga från Mokattamberget — gav den ett anmärkningsvärt utseende. Detta med gatubelysning var ”et tämmeligen vackert spektakel”, okänt från svenska städer.

 

Författare: Thord Silverbark

Utgivare: Alhambra

 


Vill du läsa mer? Boken kan beställas hos din bokhandlare


Valamo - Klostret i Ladoga / Ny bok


 
En skete (bostad för munkar) på ön Valamo i sjön Ladoga
 
 

Valamo. Ladoga. Karelen. Det är tre namn som är bekanta för de flesta. Vala­mo och kloster hör ihop. Sjön Ladoga omges av Karelen. Karelen är ett geogra­fiskt begrepp och ligger i två länder, Ryss­land och Finland. Stora delar av den ryska delen bildar numera den Karelska republiken inom den ryska federationen. Fram till 1940 hade befolkningen på den finländska sidan starka ortodoxa inslag; den hade sedan lång tid tillbaka rotat sig inom ett begränsat område i öster men också dess förfäder fick en gång i tiden uppleva vad flykt innebar.

 

 

Den 14 december 1989, en dag när kylan hade slagit till och marken var vit av snö, återupplivades klostret Valaam – Valamo på finska – i sjön Ladoga efter närmare femtio år. Fyra prästvigda munkar och två noviser steg i land på ön med samma namn som klostret. I och med det kunde det monastiska livet tas upp igen ...

 
 
 
 

 

Sven H Gullman berättar i denna bok om Valamoklostrets drama­tiska historia genom tiderna. Boken har illustrerats med både färg- och svartvita bilder.

 

 
Hft med flik / 136 sidor / 16 illustrerade sidor varav 8 i färg
 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se


Ingvar Rydbergs Inledning till "Introduktion till Världshistorien" / DEL I

IBN KHALDÚN

PROLEGOMENA

En introduktion till världshistorien

Översatt från arabiska av

Ingvar Rydberg

 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se

 

 

Nedan följer översättarens förord

Boken kan beställas hos din bokhandlare

 Andra upplaga / Inbunden / 680 sidor / Storformat 17x24

 

 
 

 

"I motsats till de grekiskinfluerade islamska filosofernas teorier är Ibn Khaldúns rent historiska metod i huvudsak empirisk. Den bygger på observationen av ”sakernas natur” och har inte sin upprinnelse i diverse filosofiska teorier. Det är just detta som gör Ibn Khaldúns verk så enastående modernt. Han överger skolastiken och grundar i stället sitt resonemang på sina egna observationer och noga verifierade informationer. Han har inte försökt sig på något tillägg till al-falsafa, filosofin. Han är en mycket exakt iakttagare av verkligheten. Begreppen härrör från resultatet av hans observationer och från frukterna av hans lärdom, vilka generaliserats på ett objektivt sätt.

                  Dessa generaliseringars objektivitet har endast kunnat bli så stor på grund av det faktum att Ibn Khaldún inte hade några normativa funderingar eller ideologiska fördomar. … Ibn Khaldún har haft en föraning om att den historiska verkligheten egentligen är en dialektisk utveckling."   Ingvar Rydberg

 

 

 

Översättarens inledning

 

PRESENTATION AV IBN KHALDÚN

 

 
 
 

Med 1332 och 1406 som födelse- resp. dödsår är Ibn Khaldún (”Kh”i Khaldún uttalas som ett tyskt ach-ljud. Betoningen av namnet ligger på den andra stavelsen) mer eller mindre samtida med Magnus Eriksson, drottning Margareta och den nordiska unionen, med de italienska författarna Petrarca och Boccacio, med världserövraren Timur Lenk.

 

Låt oss med några ord skissera denna 1300-talsvärld, eftersom Ibn Khaldún var långt mera medveten om den än man i förstone kunde tro! Det vore att ta fel, om man föreställde sig Maghribs store historiker som på något sätt isolerad inom den islamska västerns gränser. Långt därifrån. Medeltidens arabiska civilisation var i själva verket huvudsakligen en merkantil civilisation med förgreningar över hela den då kända världen. Från medelhavets kuster till Indiens, Kinas och Japans omfattade den en vidsträckt handelszon, som därutöver innefattade den afrikanska kontinentens östkust och Sudan. Nordafrika låg inte vid sidan om de stora handelslederna. Det var i städerna där som orientaliska handelsmän och kristna köpmän träffade samman med de maghribinska affärsmän som genom Sahara fraktade guldet från Sudan. Ibn Khaldún var inte bara mycket väl underrättad om de olika islamska staternas utveckling och utmärkande drag, så som innehållet i hans ”Världshistoria" visar. Hans kunskaper om hur de europeiska staternas politik flätades samman under denna Hundraårskrigets tid var troligen ganska betydande.

 

Vi koncentrerar oss dock här i fortsättningen på västra delen av Medelhavsområdet både därför att dess medeltids historia allmänt sett är mindre känd för oss nordbor och därför att det var där Ibn Khaldún huvudsakligen levde och fann materialet till sitt historiska verk.

 

 
 
 

 

Till de stora statsbildningarna i det islamska och moguliska Asien, som skapats i takt med rytteriernas framfart, till de väldiga härjningstågen och enorma bataljerna finner man inget motstycke i väst (efter 1200-talet) vare sig på den muslimska eller kristna sidan. Staterna är där mindre, också stabilare, men mer splittrade. Monarkiernas centralmakt försvagas eller upplöses under inverkan både av feodal partikularism och av de stora handelsorternas borgerskap och köpmannaaristokrati. Krig blir ett permanent fenomen. Inga stora invasioner, inga avgörande drabbningar, men en kronisk krigföring och ett ofta till huvudnäring upphöjt banditväsen. I Europa slutar medeltiden i en allmän kris. Men i Italien gror redan de skott som förebådar renässansen: trots utländsk konkurrens, politiskt sönderfall och rivalitet mellan furstendömena blomstrar det ekonomiska och intellektuella livet i Genua, Venedig, Milano och Florens. I Spanien återstår av den iberiska islam, sedan den underminerats av inre strider och gradvist pressats tillbaka av kristna feodalherrar, inte mer än kungariket Granada, ofta nedtvingat till en roll som vasall under kungen av Kastilien.

 

Inom medeltidens islamska värld uppvisar Nordafrika en betydande särprägel.

 

Mycket tidigt, knappt ett sekel efter de arabiska erövrarnas ankomst (690-700), har Nordafrika lösgjort sig från avhängigheten av de stora islamska väldena i Orienten och kommer att politiskt sett förbli fullständigt oberoende av dessa ända fram till 1500-talet trots nära ekonomiska och kulturella kontakter. Det är inte någon avlägsen utkant av den islamska världen. Nordafrika intar tvärtom en betydelsefull plats i Medelhavsvärldens och Mellanösterns handelsutbyte. Det förfogar över en möjligen avgörande och i alla händelser viktig faktor för den islamska civilisationens utveckling och säkert också för Västeuropas senare uppblomstring. Maghrib kontrollerar nämligen under sex århundraden guldvägen till Sudan (egentligen Bilád as-Súdán, på arabiska = ”De svartas land”, som här avser hela bältet tvärsöver Afrika från Senegal till Etiopien). Under en stor del av medeltiden utgör detta guld den främsta tillgången på ädla metaller for köpmännen i Mellanöstern och en stor del av Europa.

 

Därför konkurrerar också de nordafrikanska staterna under flera sekler om kontrollen över karavanvägarna och framförallt över de ”ökenhamnar” som karavanernas ankomstplatser vid Saharas nordgräns utgör. Vissa färdvägar från Nigerdalen genom det centrala Sahara och Hoggar utmynnar i de östra delarna av Maghrib, men den allra mest frekventerade vägen av alla går genom västra Sahara, som erbjuder en mindre utsträckt och uttorkad passage. Denna atlantväg böjer av mot nordöst för att nedom Atlasbergens högmassiv nå Sijilmassa, som i flera hundra år förblir guldkaravanernas viktigaste ankomstort, livligt eftertraktad av de olika härskarna i såväl Spanien som Maghrib.

 

Sålunda tillägnar sig på 900-talet en grupp bergs stammar (Kutáma) i västra Kabylien, vilkas motstånd mot härskaren i Qayrawán antagit religiösa former, Tunisien och går vidare mot Sijilmassa. Så uppstår fatimidernas välde med en sådan makt att det lyckas erövra Egypten, där det grundar Kairo (969). Genom en rad stora offensiver mot Féz, Tlemcen, Tahert och framförallt Ceuta anstränger sig de fatimidiska härskarna och därefter deras efterträdare att hindra kaliferna i Cordoba att öva inflytande över Sijilmassa och på så sätt kontrollera en del av guldhandeln.

 

 
 
 
 

På 1000-talet framstår upphovet till almoravidernas välde som än mer förknippat med kontrollen över guldkaravanerna. Under ledning av en religiös reformator tillägnar sig nämligen en grupp Saharastammar, som redan kontrollerar atlantvägen genom Sahara, först de sudanesiska städer där karavanerna avgår till Maghrib och sedan Sijilmassa (1056). Efter att ha grundat Marrakesh erövrar almoraviderna Marocko, delar av det centrala Maghrib och de muslimska kungarikena i Spanien (1110).

 

På 1100-talet är det en grupp stammar i Höga Atlasbergen, likaså anförda av en religiös reformator, som skapar den höglänta kärnan i almohadernas stat. Under 30 år gör almoraviderna framgångsrikt motstånd för att plötsligt mista all motståndskraft kort efter almohadernas intagande av Sijilmassa (1145). Omedelbart därefter erövrar dessa Marocko, sedan östra Maghrib och Tunisien (1152) och det islamska Spanien. Detta enorma imperium som sträcker sig över hela den muslimska västern, från Kastilien till Gabesbukten, upplöses gradvis under 1200-talet. Almohaderna störtas inte förrän Sijilmassa (1255) intagits av deras efterföljare, meriniderna. Dessa lyckas emellertid inte få kontroll över Sydspanien och inte heller samla hela Maghrib, som därmed förblir uppdelat på flera kungadömen med rörliga inbördes gränser.

 

 

Det är i ett Tunisien styrt av en ätt som härstammar från almohaderna som ‘Abd ar-Rahmán ibn Khaldún föds år 1332. Han tillhör en framstående och förnäm familj. Dess anfäder långt bakåt i tiden hade kommit från Hadramaut i södra Arabien och slagit sig ned i Andalusien. Familjen Ibn Khaldún blir en av de mäktigaste i Sevilla. Åtskilliga historiker omtalar det anseende Khaldúns åtnjuter, såväl vetenskapligt och andligt som i det politiska livet. Efter att ha spelat en avgörande roll vid försvaret av sin av de kristna hotade stad lämnar Khaldúns som så många andra omkring 1230 det av stormaktsrivaliteter och därav framkallade inbördesstrider söndrade Sevilla.

 

Efter ett mellanspel i Ceuta beger sig Khaldúns till Tunis. I den anarki almohadväldets dödskamp ger upphov till framstår Tunisien som ensamt garant för styrka och stabilitet. En medlem i en av de förnämsta almohadfamiljerna, Abu Zakarya, guvernör i Tunis, har nyligen proklamerat sin självständighet och lagt grunden till en stark och stabil stat. Som uppbärare av almohadernas prestige erhåller han snart erkännande av sin myndighet från åtskilliga spanska furstar och i stora delar av Maghrib. Denne Abu Zakarya som blir grundaren av den hafsidiska dynastin, har en tid varit almohadguvernör i Sevilla och där vunnit många framstående andalusiska familjers vänskap. Därför tar dessa med förkärlek vägen till Tunis, när de tvingas lämna sitt hemland. Familjen Khaldún, som gammal vänskap och släktrelationer förbinder med suveränen, blir sålunda synnerligen väl mottagen i Tunis. Till gåvor och underhåll, jordar och andra förmåner kommer snart höga poster i administrationen, så mycket mer som det ingår i de hafsidiska härskarnas taktik att spela ut de förnäma andalusiska familjerna i den högre förvaltningen mot de oregerliga stamhövdingarna och feodalherrarna.

 

‘Abd ar-Rahmán ibn Khaldún tillhör alltså en av de främsta familjerna i Tunis. Familjen har en avundad position såväl inom politiken som i den litterära debatten. Khaldúns hus utgör ett verkligt litterärt centrum där de största namnen inom litteratur och religion möter upp. Det betyder att den unge ‘Abd ar-Rahmán får en synnerligen avancerad utbildning. Under faderns noga övervakning erhåller han undervisning av de mest kompetenta lärare. Han stimuleras ytterligare genom personligt umgänge med de yppersta begåvningar. Utbildningen bli så mycket mer grundlig och mångsidig som Ibn Khaldún redan i sin ungdom visar ett passionerat intresse för studier. I sin biografi ägnar han långa avsnitt åt de olika etapperna i sin bildningsgång. Han anger lärarnas namn och varifrån de kommer, preciserar deras ämnesområden och redogör detaljerat för vilka kunskaper han under årens lopp inhämtat. Hans grundutbildning, av helt traditionellt snitt, omfattar läsning av koranen, studier av den religiösa traditionen och teologins elementa. Senare skaffar han sig solida kunskaper i filosofi, logik, matematik, astronomi och medicin. Denna omfattande utbildning var nödvändig för en ung man av en familj vars ställning normalt gjorde honom förutbestämd för uppgifter i regeringen och den högre administrationen.

 

Grundligheten och mångsidigheten i Ibn Khaldúns utbildning främjas av det lugn och det välstånd som Tunis under denna period åtnjuter. Efter en tid av oroligheter, då riket är styckat och utlämnat åt en anarki, framkallad av de stora stamledarna, lyckas sultan Abu Bakr återförena Tunisien och återställa lugn och ordning. Efter mer än fyrtio års kaos och osäkerhet kan Tunisien och dess huvudstad dra nytta av ett tjugotal gynnsamma år.

 

1346 avlider emellertid Abu Bakr och en tid av oro och anarki bryter ut. Den påföljande successionskrisen framkallar enligt det helt klassiska mönstret i de nordafrikanska dynastiernas historia indirekt en omvälvning i Maghrib i dess helhet. Den pretendent som strax efter dödsfallet mördas står nämligen under beskydd av den marockanske sultanen Abul-Hasan, en av de främsta merinidiska härskarna. I vad som inträffat i Tunis finner han en förevändning for att ingripa och förverkliga dynastins stora plan: Maghribs återförening. Han erövrar utan svårighet den hafsidiska staten och gör ett triumfatoriskt intåg i Tunis i september 1347. Den enhet som Nordafrika upplevt under almohadernas storhetstid tycks återupprättad.

 

 
 
 
 

I motsats till flera andra kretsar i Tunis uppskattar familjen Khaldún den nya regimen, den återställda ordningen och framför allt den prestige som tillfaller de lärda och vittra, vilka den marockanske sultanen älskar att omge sig med. I det kejserliga följet ingår jurister, författare och vetenskapsmän, som blir gäster i familjen Khaldúns hus.

 

Den unge ‘Abd ar-Rahmán drar stor nytta av umgänget med dessa lysande intelligenser. En av dem, Abelli, blir hans favoritlärare och synes ha spelat an avgörande roll för den blivande historikerns bildningsgång. Abelli är en av epokens mest berömda filosofer, kommentator och efterföljare till de stora rationalistiska filosoferna Averroes, Avicenna, Farabi, Rhazes. Under 1300-talet genomgår Maghrib en period av bigott reaktion, varvid deras verk anses suspekta och i allmänhet knappast studeras längre. Men tack vare Abelli kommer Ibn Khaldún under tre år i åtnjutande av en filosofisk undervisning och rationalistisk bildning av exceptionellt slag for en redan av obskurantism präglad epok. Läraren, som har sin bostad i Khaldúns eget hus, ger honom en utomordentligt grundlig logisk skolning och låter honom tränga in i de stora filosofernas tänkande. Ibn Khaldún förefaller ha känt en synnerligen stark dragning till dessa läror. Abellis inflytande på honom är sådant att eleven beslutar sig för att så småningom lämna Tunis och på nytt söka sig till sin lärare, som återvänder till Féz.

 

Flera andra faktorer verkar i samma riktning. Den merinidiske sultanen Abul-Hasans armé faller sönder och slås på flykten vid en uppgörelse med några arabstammar 1348 och han tvingas återvända till Marocko. Därtill kommer den fruktansvärda digerdödens härjningar samma år. Ibn Khaldún ser sina föräldrar och de flesta av sina vänner och lärare ryckas bort.

 

Till denna fasansfulla epidemi kommer år 1350 en förgörande hungersnöd. Ibn Khaldúns ungdom, som han tillbringat i en lugn och välmående stad inom en rik och ansedd familj, avslutas med denna serie katastrofer. Ingenting binder honom längre vid Tunis.

 

Fastän han nyligen gift sig med dottern till en högt uppsatt person vid det hafsidiska hovet, beger sig Ibn Khaldún till Féz dit han anländer 1354. Den merinidiska huvudstaden befinner sig då på höjdpunkten av sin storhet. Affärs- och hantverksnäringarna upplever en kraftig blomstring. På alla håll i staden byggs det nytt. Till den gamla staden, Féz el-Bálí, med dess borgerliga och folkliga kvarter har de merinidiska härskarna högre upp i Fézflodens dalgång fogat den nya staden Féz Jdíd, dit huvudstadens politiska, administrativa och militära instanser koncentrerats. Féz är vid denna tid utan gensägelse Maghribs mest livfulla stad. Den utgör också dess intellektuella centrum. Som mecenater har sultanerna dragit dit ett stort antal lärda och författare från den islamska världens alla delar, särskilt Spanien. De framhäver sin storhet också genom att bygga åtskilliga madáris (sing. madrasa), läroverk dit studenter kan söka sig.

 

Dessa gynnsamma omständigheter gör det möjligt för Ibn Khaldún att fullborda sin utbildning. Förutom att ta del i de filosofiska och vetenskapliga diskussionerna fyller han funktionen som suveränens handsekreterare med uppgift att nedteckna de kungliga besluten. Det är med rätt liten entusiasm Ibn Khaldún fullgör dessa uppgifter, som han finner tämligen alldagliga. Men de favörer som bevisas honom framkallar avund och förtal. Anklagad (troligen med rätta) för att förbereda en inspärrad furstes flykt blir han 1357 arresterad, misshandlad och kastad i fångelse – en omkastning i situationen som är vanlig i hovlivet. Nära två år stannar han i sitt fångelse och befrias först när sultanen Abu ‘Inán ligger för döden (1358). Kring rummet där härskaren ligger i dödskamp är fraktionsstriderna i full gång; var och en vill tvinga igenom sin egen kandidat till tronen.

 

Ibn Khaldúns intelligens och diplomatiska handlag, de många förbindelser han skaffat sig vid hovet gör honom emellertid snart till en av de mest aktiva personligheterna i huvudstaden och drar in honom i de mest invecklade politiska turer. Vid avslutningen av detta virrvarr befinner han sig alltjämt i en gynnsam position inom segrarens parti. På mindre än fyra år har fem sultaner placerats på tronen och strax därefter avsatts. Fyra har mördats. Ibn Khaldún lyckas spela en avsevärd politisk roll under nära nog alla dessa sultaner. Han visar nämligen rent geniala anlag för intriger inom detta ständigt skiftande spindelnät: den ene sultanen har knappt installerats förrän de som satt honom på tronen redan börjar den sammansvärjning som skall störta honom.

 

Slutligen inser han att hans förbindelser med några makthavare ofrånkomligen kommer att bli bistrare och utverkar tillstånd att lämna hovet i Féz. Men han förbjuds att bege sig till Tlemcen eller Tunis, eftersom man fruktar att han där kan anstifta någon intrig för landsflyktiga merinidiska tronpretendenters räkning. Följaktligen tar han en båt till Granada (1362).

 

Det mottagande som väntar honom där är synnerligen vänskapligt och ytterst smickrande. Granadas härskare, Muhammed V, och hans vezir Ibn al-Khatíb hade varit bortdrivna från sin stad på grund av en statskupp. Ett slag hade de tagit sin tillflykt till Féz och där hade de till stor del tack vare Ibn Khaldún, som då var minister, av den marockanske storveziren lyckats utverka en betydande hjälp till återerövringen av sitt kungarike.

 

Kungen av Granada, som tagit ett mycket starkt intryck av sin gästs karaktärsegenskaper och skicklighet, ger honom snart ett viktigt och ömtåligt uppdrag i Sevilla, hos Kastiliens kung, Peter den grymme. Ibn Khaldún accepterar och ges ett ståtligt mottagande i den magnifika ambassadörs salen i Alkazar, där den kristne kungen nyligen flyttat in med bibehållande av den muslimska kunglighetens traditionella omgivning. Här i Sevilla och vid detta hov, där man nästan lever på moriskt vis, känner sig Ibn Khaldún hemma.

 

Efter att enligt diplomatisk tradition ha överlämnat de brukliga gåvorna fullgör Ibn Khaldún sitt uppdrag: att underhandla om fred mellan Kastilien och de muslimska furstarna. Peter den grymme har desto större behov av ett sådant fördrag som en revolt av hans allierade vasaller i Frankrike och Aragonien tar alla hans krafter i anspråk. Den kristne kungen erbjuder till och med Ibn Khaldún att få träda i hans tjänst. Han skulle återfå de jordar som hans förfäder en gång ägt kring Sevilla. Det låg inget exceptionellt i att muslimer gick i tjänst hos kristna furstar och vice versa trots båda sidors intresse for det heliga kriget. Med de tacksamhetsbetygelser och artigheter ett sådant erbjudande förtjänar avböjer emellertid Ibn Khaldún.

 

Överhopad med gåvor återvänder han till Granada och får där av Muhammed V, som är synnerligen belåten med den lyckade diplomatiska missionen, ta emot en by och de rika bevattnade jordarna däromkring. Som härskarens sällskapsbroder och förtrogne drar Ibn Khaldún uppmärksamhet till sig genom de utsökta dikter han framför vid litterära sammankomster. Där tävlar han i elegans och lyrisk förfining med sin vän, men också sin rival ministern Ibn al-Khatíb. Granada upplever nu den mest lysande perioden under sin historia. De andalusier som den kristna återerövringen jagat iväg söker sig i stor mängd hit och för med sig sin raffinerade smak, sitt vetande och sina tekniska färdigheter. Med sina nära 200.000 invånare är staden som en surrande bikupa av hantverkare, guldsmeder, juvelerare, vävare och finsnickare.

 

 
 
 
 

Emellertid tycks Ibn Khaldún gradvis ha tröttnat på detta praktfulla och bekväma liv. En till en början omärklig leda växer fram. Med olust känner han sig avlägsnad från den politiska verksamheten, som hans vän Ibn al-Khatíb förbehåller sig, svartsjukt vakande över sina befogenheter – liksom över den förtrolighet som uppstått mellan Ibn Khaldún och monarken. Ibn al-Khatíb blir misstänksam, intrigerar och sprider förtal. Och till sist är ju Granada endast huvudstad i en liten och förkrympt vasallstat, en alltför knappt tilltagen ram för Ibn Khaldúns ambitioner. Han behöver en annan rymd, andra horisonter.

 

Under dessa omständigheter gläder han sig över att mottaga en inbjudan från sin gamle vän, hafsiden Abú ‘Abdalláh, som hade vunnit kontroll över den östalgeriska hamnstaden Bougie i juni 1364. Ombedd att komma och bli hans premiärminister accepterar Ibn Khaldún med glädje denna invit. Bougie är vid denna tid en rik och livaktig storstad och dessutom en intellektuell och religiös huvudort. Många är de som där bedriver sina studier. Utöver sina politiska funktioner för Ibn Khaldún ett avsevärt inflytande över de intellektuella och religiösa kretsarna. Sultanen utnämner honom till förkunnare i den stora moskén där han efter sina ämbetsåligganden undervisar i rättslära.

 

De närmaste åtta-nio åren skulle bli de mest prekära i Ibn Khaldúns stormiga karriär. Men det är också då han spelar en viktig oavhängig roll i Nordvästafrikas politiska liv. Abú ‘Abdalláh dör 1366, foga sörjd av Bougieborna, som han behandlat mycket hårt. Ibn Khaldún tvekar mycket att engagera sig i någon ny härskares tjänst. Under dessa år finner hans känsla av bitterhet med det politiska livet – som han en gång kallat ”politikens träsk” – och hans strävan efter den vetenskapliga forskningens frid och lugn allt oftare uttryck. Han inser nu till fullo hur svårt det är att dra sig tillbaka från höga politiska poster när man väl har nått dem. Han lyckas aldrig hålla sig borta från det offentliga livet utom under korta perioder, eftersom de speciella gåvor han äger och de tjänster han är eminent kvalificerad att ge alltid är mycket efterfrågade. Trots att han, när hans politiska ställning befinner sig i ett bottenläge, ivrigt framhäver sin önskan att leva som forskare i fridfull tillbakadragenhet, ger han ända till slutet lätt efter för maktens och den politiska karriärens frestelser.

 

Hans skepsis mot att ansluta sig till härskaren i Tlemcen, Abú Hammú, som önskar ta honom i sin tjänst visar sig fullt berättigad, när meriniderna i Féz får en ny energisk ledare i sultan ‘Abd al-‘Azíz (1366-72). Ibn Khaldún försöker ta sig över till Spanien, då det tycks honom riskabelt att stanna i Nordafrika, men hans skepp går på grund och han uppfångas av ‘Abd al-‘Azíz soldater. Han finner det svårt att inför sultanen förklara sin tidigare tidvis fientliga politik mot meriniderna och sitt försök att segla över till Spanien för att kanske få de muslimska härskarna där att ingripa i Nordafrika. Några veckor senare tvingas han likväl in i ‘Abd al-‘Azíz tjänst. Den senare vill utnyttja hans gamla förbindelser med arabstammarna i förhoppningen om att vinna över dem till merinidernas sida. Ibn Khaldún uppehåller sig också bland stammarna i två år. Om han var särskilt aktiv för sin herres sak är mer tvivelaktigt. När budet om ‘Abd al-‘Azíz död når honom, återvänder han till Féz. Men förhållandena där är så förvirrade att han inte kan hoppas på en hög och säker position. Han försöker åter ta sin tillflykt till Spanien, men han får inte ta sin familj med sig och tvingas således stanna kvar i Nordafrika, där han emellertid tas om hand av Abú Hammú som åter tagit Tlemcen i besittning.

 

 
 
 
 

Efter dessa erfarenheter är Ibn Khaldún grundligt trött på politik och det offentliga livets faror. När Abú Hammú således ber honom leda en politisk mission till den arabiska Dawáwida-stammen, passar han på tillfället den erbjuder att söka frihet från tjänst för en regering. Han ställer sig under stammens beskydd och får med sin familj bo i fästningen Qal‘at Ibn Saláma med dess omgivande by i Oranprovinsen. Det är i lugnet och bekvämligheten där som han (1375-78) författar större delen av sin ”Världshistoria” och då i synnerhet den berömda ”Introduktionen” (al-Muqaddima). I november 1377, skriver han i sin självbiografi, ”fullbordade jag dess förord på det anmärkningsvärda sätt som jag inspirerades till av min fristad; orden och tankarna vällde in i mitt huvud liksom grädden i en smörkärna, tills den färdiga produkten var klar.” Det skulle ta Ibn Khaldún ytterligare fyra år, tillsammans med möjligheten att använda biblioteken i Tunis, innan han kunde fullborda sitt stora historiska verk (med reservation för tilläggen i Kairo).

 

Mer skall sägas om al-Muqaddima på de följande sidorna. Här skall bara framhållas att de andra delarna av hans monumentala ”Historia” (Kitáb al-‘ibar) förtjänar ett noggrannare studium och en mer ingående diskussion än de hittills vederfarits. De har t ex aldrig översatts till något annat språk. De två sista böckerna i detta sjuvolymsverk handlar om den islamska västern och är ovedersägligen den viktigaste källan vi äger om Nordvästafrikas och berbernas historia fram till 1300-talet. En stor del av materialet de innehåller grundar sig på noggrant insamlad förstahandskunskap. Den historiska presentationen är så klar och intressant som den muslimska smaken för historieskrivning –som går ut på en överdriven rapportering av detaljfakta – tillåter.

 

Kritiken inriktar sig på bok 2 till 5 och de tillhör också en annan kategori. De tar upp händelserna i förislamsk tid och i den östra delen av arabvärlden. Då och då innehåller de information, för vilken de tycks vara vår huvudsakliga källa, såsom beskrivningen av de arabiska stammarna i Syrien. Men i stort sett rymmer de föga material för vilket vi inte har äldre och pålitligare källor. Detta kunde knappast förhålla sig annorlunda med tanke på den islamska historieskrivningens karaktär och det överflödande rika material som står till vårt förfogande.

 

Ibn Khaldún förtjänar inte klandret att den beskrivande delen av hans historia inte når upp till de höga krav som ställts upp i hans egen Muqaddima. De större, mer urbaniserade och centraliserade delarna av den islamska östern erbjuder mycket mer komplicerade problem än hans eget Maghrib. Han äger bara skrivna källor för dess historia och är nästan helt obekant med dess samtida realiteter när han skrev. Att tillämpa de allmänna reflexionerna i al-Muqaddima på enstaka händelser så avlägsna och obekanta för honom skulle ha varit en nästan hopplös uppgift.

 

Vi återgår till levnadsbeskrivningen av Ibn Khaldún. Ensamheten i Qal‘at Ibn Saláma börjar bli enerverande för en man som är van vid umgänge med kolleger och sin tids stora män. Tunis sultan, den åter mäktigaste härskaren i Nordvästafrika sedan sju år, Abul-‘Abbás, blir det naturliga målet för hans nya uppbrott trots den ömsesidiga misstänksamheten dem emellan sedan Ibn Khaldún ett tiotal år tidigare sällat sig till Abul-‘Abbás fiender. Men sultanen tillåter honom trots detta återvända till sin barndomsstad.

 

 

 

 

Där stöter Ibn Khaldún på fientlighet från flera håll. Hovmän och andra avundas honom den gunst han åtnjuter hos Abul-‘Abbás, förmodligen med orätt. Hans främste motståndare blir den store juristen Ibn ‘Arafa al-Warghámí. Denne är sexton år äldre än Ibn Khaldún. Han har studerat för samma lärare, men det har tagit honom längre tid att mogna som vetenskapsman. Han har långsamt skaffat sig rykte i den islamska världen som den ledande representanten för den malikitiska lagskolan. När han ser att hans studenter föredrar Ibn Khaldúns lektioner framför hans egna, grips han av en djup motvilja mot den briljante inkräktaren, som å sin sida mycket väl kan ha brustit i respekt för den äldre mannen.

 

När Abul-‘Abbás ger sig ut på ytterligare ett av sina fälttåg, tvingas Ibn Khaldún följa med honom, då sultanen fruktar att han om han lämnas kvar i Tunis kan intrigera mot honom. Ibn Khaldún ogillar detta avbrott i sitt liv och arbete och när saken ser ut att upprepas i oktober 1382 försöker han komma undan. Ett skepp ligger redo i Tunis hamn att avsegla till Alexandria. Ibn Khaldún utnyttjar tillfället och ber Abul-‘Abbás om tillåtelse att ge sig av på en pilgrimsfärd till Mecka, den klassiska förevändningen för muslimer i det offentliga livet som känner sig i fara och vill lämna den politiska scenen. Tillåtelsen beviljas och Ibn Khaldún seglar iväg, men familjen tvingas han lämna kvar i Tunis. Resan tar fyrtio dagar. I Egypten skulle han stanna under de återstående 23 åren av sitt liv med undantag för en senare pilgrimsfärd till Mecka och några andra enstaka resor i östern.

 

 
 
 
 

Egypten under mamlukerna är välmående och ganska stabilt politiskt sett. För Ibn Khaldún överträffar Kairos storlek, dess väldiga befolkning och dess betydelse som ett islamskt centrum alla hans förväntningar. Stadens myllrande gator, imponerande byggnader, storslaget utrustade läroanstalter och Nilens skönhet väcker hans beundran och entusiasm. Men hans mest angelägna uppgift är att finna en position som gör det möjligt för honom att stanna i Egypten.

 

En lycklig omständighet hjälper honom. Nästan omedelbart lyckas han på något sätt bli bekant men en högt placerad och mycket inflytelserik turkisk ämbetsman. Denne presenterar honom i de rätta egyptiska kretsarna och framför allt för den nye sultanen al-Malik az-Záhir Barqúq, som snart visar honom sin uppskattning och sitt förtroende. Ibn Khaldún skulle tillbringa sitt långa återstående liv i en mångfald respekterade positioner, som professor, rektor och domare, detta trots att hans stora historiska verk, åtminstone till början, knappast kan ha varit känt i den egyptiska metropolen. Men hans vidsträckta och välartikulerade kunskaper och framför allt hans mästerliga behärskande av den litterära arabiskan måste ha gjort ett omedelbart intryck på de människor han träffar. Han ges tillfälle att leda kurser vid al-Azharuniversitetet och när Qamhiya-högskolan öppnas utnämner Barqúq honom till professor i malikitisk rättslära där.

 

Alla Ibn Khaldúns lärarpositioner håller sig officiellt sett inom de religiösa vetenskaperna. Det kan råda föga tvivel om att han huvudsakligen undervisar i rättsvetenskap och traditioner. Men han föreläser också om sin egen Muqaddima (Inledningen till Världshistorien)och han har förmodligen en viss frihet att lära ut historiska ämnen efter eget skön. Under alla åren i Egypten fortsätter han att arbeta på al-Muqaddima och förbättra den och samtidigt aktualisera sin ”Historia”.

 

Snart får han emellertid en ännu högre post, nämligen den som malikitisk huvuddomare i Egypten (malikismen är den lagskola som dominerar i Maghribländerna). Ännu känslig för det offentliga livets lockelser accepterar han med glädje den nya hedersposten, ty medan professorstiteln ger honom prestige innebär domarskapet både prestige och makt. Fem gånger skulle han i fortsättningen avsättas från denna post och fem gånger skulle han åter utnämnas till den. Fullt medveten om sin positions betydelse uppfyller han sina lagfunktioner värdigt och strängt. Hans motståndare anklagar honom för att vara olidligt högdragen när han innehar ämbetet men däremot benägen att behaga vem som helst när han är utestängd från det. Hur som helst lägger han ned stora ansträngningar på att utrota den utbredda korruptionen bland notarierna och sekreterarna och rensa ut inkompetenta muftis och okunniga lagrådgivare. Detta väcker ett sådant motstånd att han avskedas från sin post efter mindre än ett år. Hans kampvilja bryts ned av en stor personlig tragedi, då hans hustru och fem döttrar, som fått tillstånd att följa efter honom till Egypten, omkommer i ett skeppsbrott utanför Alexandria hösten 1384. Det var ett slag som han aldrig skulle hämta sig ifrån.

 

1389 inträffar ett uppror mot sultan Barqúq, men denne lyckas efter några månader återta sin tron. Upprorsmakarna har under tiden fått en majoritet bland de laglärda att utfärda en fatwa (ett formellt lagutlåtande) till deras förmån. Ibn Khaldún komprometterar sig grundligt genom att rösta för majoriteten. Barqúq måste ha känt sig särskilt bitter häröver med tanke på sina många tecken på frikostighet och välvilja gentemot Ibn Khaldún. Denne berövas sin post som malikitisk huvuddomare och de flesta andra poster för de närmaste tio åren.

 

 
 
 

1399 dör sultan Barqúq och efterträds av sin tioårige son Faraj. Det stora problem denne snart ställs inför är den store världserövraren Timur Lenks framträngande till Västasien och hans tatararmés belägring av Damaskus, som tillhör mamlukimperiet. Faraj ställer sig i spetsen för den egyptiska armén och förmår den motvillige Ibn Khaldún att följa med. När de väl kommit fram, ställs de inför alternativen att göra motstånd eller kapitulera och på så sätt rädda staden. De civila ledarna förordar det senare, särskilt sedan Faraj och hans rådgivare återvänt till Kairo till följd av rykten om intriger om makten. När de syriska domarna kontaktar Timur, ber denne att få träffa Ibn Khaldún, ett bevis på hans vidsträckta berömmelse. De bedriver förhandlingar med varandra i närmare två månader i början av 1401, Ibn Khaldún för att utverka tillåtelse för sig och sina kolleger att fritt lämna staden, Timur i avsikt att få detaljupplysningar om Nordafrika för att eventuellt lägga det under sitt välde.

 

Ibn Khaldún har nämligen upprätthållit sina förbindelser med den islamska västern och demonstrerar f ö sitt ursprung genom att fortsätta att gå klädd på maghribinskt vis så länge han lever. I Egypten gör han personligheter därifrån många tjänster som att skaffa dem ting som bara finns där och lämna upplysningar om sina egna förehavanden och det politiska läget i Egypten. Å andra sidan försöker han genom pilgrimer och resande skaffa information från västern, till synes för att göra sin ”Historia” så aktuell som möjligt men delvis också av mer egennyttiga politiska skäl.

 

 
 
 

 

Timur ber honom göra en detaljerad geografisk beskrivning av Nordafrika för översättning till mongoliska för hans eget och hans militära rådgivares bruk. Ibn Khaldún skriver också en lång uppsats i ämnet, antagligen med vissa samvetsbetänkligheter över att på så sätt riskera att utsätta sitt gamla hemland för massakrer och förödelse. Om Timur verkligen funderar på att ta historikern i sin tjänst, kräver han det uppenbarligen inte utan låter honom återvända till Egypten. Damaskus undgår dock inte sitt öde utan plundras och förstörs i grunden.

 

Vi vet mycket lite om de fem sista åren i Ibn Khaldúns liv utom att han ideligen utnämns till huvuddomare och avsätts från den posten. Han avlider i mars 1406 och begravs på den sufiska begravningsplatsen utanför Nasr-porten i Kairo, exakt var är numera okänt.

 

 

 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se

 

 

Andra upplaga / Inbunden / 680 sidor / Storformat

 

Denna utgåva är en översättning av al-Muqaddima eller "Introduktionen" till en omfattande världshistoria, skriven på 1300-talet av den arabiske historikern Ibn Khaldun. Fastän den egentligen är en inledning till historien, behandlar al-Muqaddima i nästan encyklopedisk detalj historiefilosofins och sociologins allmänna problem och har på så vis blivit känt som ett fristående verk.

                     Bland arbeten tillkomna under handskrifternas epok är al-Muqaddima unik för bredden och originaliteten i sina analytiska inblickar. Den strävar efter en total överblick över människosläktet och samhällsorganisationens former och drivkrafter, regimernas ändamål och funktioner, arbetskraftens och pengarnas roll samt konsterna, hantverken, vetenskaperna och religionerna. Det är en sammanfattning av islams dittillsvarande historiska landvinningar – ett verk som anses ligga vida före motsvarande studier som långt fram i vår tid skrivits av européer.

 

A.J. Toynbee har beskrivit al-Muqaddima som "det otvivelaktigt största arbetet i sitt slag som någonsin har skapats av något intellekt i någon tid eller på någon plats". Det har översatts till närmare ett tiotal språk.

 

Recensioner

 
"En översättarbragd!"
Ingemar Leckius, SDS
 
 
"På svensk är bogen kommet - ikke på dansk. 
Ak, ja."
Palle Lauring, Politikken
 
 
"Inköpet av Ibn Khalduns verk torde vara en nödvändighet för alla folkbibliotek som vill kalla sig för välsorterade."
Anders Norborg, Arbetarbladet
 
 
"Prolegomena är ett mycket mäktigt verk... Och det finns inte en likgiltig sida i hela boken."
Thomas Nydahl, Kristianstads Bladet
 
 
"När man läser honom undrar man vilka idag moderna tankar som om 600 år kan kännas så aktuella som hans tankar känns idag."
Ingemar Hermansson, Västerbottens Kuriren
 
 
"Det otvivelaktigt största arbetet i sitt slag..."
A J Toynbee, A Study of History
 
 
"Ibn Khaldun hör till det mänskliga tänkandets största. Han betecknas som den förste kulturhistorikern, som samhällsvetenskapernas fader, som en även för moderna förhållanden uppslagsrik nationalekonom och social tänkare."
Carl Elof Svenning, Internationella Bokklubben

 

 


Ingvar Rydbergs Inledning till "Introduktion till Världshistorien" / DEL II

IBN KHALDÚN

PROLEGOMENA

En introduktion till världshistorien

Översatt från arabiska av

Ingvar Rydberg

 

Nedan följer andra delen i översättarens förord

 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se

 

 Andra upplaga / Inbunden / 680 sidor / Storformat 17x24

 

 
 
 

 

PRESENTATION AV AL-MUQADDIMA

 

 

Den ursprungliga introduktionen (muqaddima) till Ibn Khaldúns väldiga ”Historia” täcker bara ett fåtal sidor (nedan, sid 27-51). Som vanligt är i muslimsk historieskrivning innehåller dessa inledande sidor ett lovtal över historien. Den följs av en diskussion, illustrerad med historiska exempel, av misstag som historiker begått och skälen till dem. Återstoden av vad som nu kallas al-Muqaddima utgjorde ursprungligen den första boken av hans ”Historia” och avsågs klargöra de grundläggande principerna för all historia, vilka bestämmer den sanne historikerns rekonstruering av det förflutna. Men redan under författarens livstid blev den ursprungliga introduktionen och den första boken ett oavhängigt verk känt under titeln al-Muqaddima, en ganska avsevärd inledning, eftersom den i de flesta nutida utgåvor omfattar tre stora band.

 

En kort sammanfattning av al-Muqaddimas innehåll gör den knappast rättvisa. Mycket av dess värde ligger i det ljus den kastar över vissa detaljer i Ibn Khaldúns politiska, sociologiska, ekonomiska och filosofiska tänkande. Den fullständiga texten som den ges på de följande sidorna är en bättre vägvisare till arbetets innebörd än någon kortfattad presentation. Därför skall här bara några nyckelidéer särskilt framhållas.

 

I centrum för Ibn Khaldúns värld står – liksom för de flesta muslimska historiker och filosofer – människan. De grekiska geograferna lärde muslimerna att människan är beroende av sin fysiska omgivning. Denna måste tillhandahålla de materiella villkoren som gör det möjligt för henne att överleva. De nordligaste och sydligaste områdena är alltför kalla eller heta för mänskligt liv. De bästa villkoren erbjuds i de mellersta områdena på jorden. Miljön påverkar också människans karaktär, utseende och vanor allt efter skillnaderna i klimatet och bördigheten i områdena i fråga.

 

Bortom människan finns den övernaturliga världen som ger sig till känna på många olika sätt. Den sträcker sig från den allsmäktiga, allvetande och eviga muslimska gudomens sublima rike – ty den grekisk-muslimska filosofins högsta väsen och förnuftsmässighet hade blivit knappt skiljbara från den monoteistiska guden – ned till den mest primitiva magi och vidskepelse. Ibn Khaldún trodde uppriktigt på alla de övernaturliga manifestationernas realitet. Den muslimska religiösa traditionen gav honom ett starkt stöd för denna attityd. Inte bara tron på det övernaturligas gudomliga karaktär utan också på magi utgjorde delar av den religiösa trosuppfattningen, som Koranen och traditionella berättelser om Muhammeds liv båda vittnar om.

 

Men trots sin tro på det övernaturligas realitet förvisade Ibn Khaldún dess inflytande till en sfär utanför eller bortom människornas normala angelägenheter. Magi och trolldomskonst existerade för honom, även om han framhöll att mycket bedrägeri och taskspeleri gjorde sig breda i deras faktiska utövning. Astrologi och alkemi underkände han helt. Deras anspråk kunde vederläggas med rationella argument.

 

 
 
 

 

Likaledes begränsade Ibn Khaldún det gudomligas inflytande till det extraordinära i människans liv. Det kunde göra sig märkbart emellanåt i psykologiska attityder. Sådana faktorer kunde bli mer avgörande för ett fältslags utgång än antalet soldater och deras utrustning. Men det gudomliga inflytandet på människans angelägenheter visar sig huvudsakligen i en sällsynt ”extra knuff” framåt mot den storhet den kan bidraga till. Religiös glöd och profeters framträdande kan intensifiera och driva på politiska rörelser. Historien ger exempel härpå, främst av alla islams fenomenala, mänskligt sett ofattbara framgång.

 

Således var det övernaturliga inflytandet på mänsklighetens utveckling på det ena eller andra sättet ett etablerat, otvetydigt faktum för Ibn Khaldún. Men han betraktade det som en samling enstaka företeelser och inte som en nödvändighet i det historiska dramat, vars processer kan gå vidare utan att någonsin störas av det. I den betydelsen kan hans filosofi kallas sekularistisk.

 

För att förklara ursprunget till människans samhällsorganisation antar Ibn Khaldún en teori som den islamska filosofin redan ganska allmänt gjort till sin. Åsikten hade utvecklats under diskussionen om ett speciellt religiöst problem, nämligen profetskapets nödvändighet. Men det är karakteristiskt för Ibn Khaldúns tänkande att han generaliserar och sekulariserar tillämpningen av denna djupt pessimistiska teori. Människan med sin gudagivna tankeförmåga tillerkänns höjdpunkten i en världsordning som på nivå efter nivå stiger upp från mineraler, växter och djur mot mänskliga varelser. I grund och botten är människan emellertid ett djur och samhällsorganisationen utgår från insikten att om hon lämnas åt sig själv med sina djuriska instinkter skulle hon äta upp sina medmänniskor.

 

Så snart flera människor börjar samarbeta med varandra och bildar något slags samhällsorganisation, uppstår en ‘umrán. ‘Umrán (här översatt med ”civilisation”) är en av nyckeltermerna i Ibn Khaldúns tankesystem. Den härleds från en rot som betyder ”bygga upp, odla” och används för att beteckna varje samhälle över den primitiva individens nivå. På hans tid och plats vittnade ruinerna av många stora och välmående städer om existensen av tidigare höga civilisationer. Man kunde se att stora folkanhopningar hade hejdats i sin växt och utbredning av geografiska faktorer. Sålunda kom Ibn Khaldún naturligen till idén att civilisatoriska framsteg står i direkt proportion till antalet människor som samarbetar för sitt gemensamma bästa. Således fick ‘umrán den vidare innebörden ”befolkning” och han använde ofta ordet i den betydelsen.

 

De båda fundamentalt olika miljöer, i vilka varje mänskligt samarbete äger rum och samhällsorganisationens former utvecklas, skildes åt av Ibn Khaldún som ”öken, ökenliv” (badáwa) och ”stad, bofast miljö” (hadar). Den bokstavliga översättningen av badáwa och därav härledda ord med ”öken (beduiner)” fordrar ett visst klargörande, då den bara delvis uttrycker det begrepp Ibn Khaldún hade i sinnet när han använde dessa ord. Han var bekant med de väsentliga kännetecknen i nomadlivet och betonade ofta den skada för den högre civilisationen som var en ofrånkomlig följd av beduinernas sätt att leva. I det sammanhanget använde han begreppet badáwa för att uttrycka begreppet nomadism. Men i arabiskan som den talas utanför den arabiska halvön tillämpades termen badáwa på den till stor del bofasta lantbefolkningen som levde på ett visst avstånd från stora befolkningscentra och Ibn Khaldún använde den företrädesvis i den betydelsen. När han således hänvisade till ”öken, beduiner” och ”befolkat område, bofasta stadsinvånare”, gjorde han inte medvetet en skillnad mellan nomadism och bofast liv som sociologiska företeelser. Han grupperade helt enkelt samman nomader och (bofast) glesbygdsfolk å ena sidan och ställde dem i motsats till bofasta stadsmänniskor som invånare i stora befolkningscentra å den andra. Ibn Khaldúns ”beduiner” var i regel inte nomader som levde i öknen utan bodde huvudsakligen i byar och livnärde sig på jordbruk och boskapsskötsel.

 

 
 
 

Frågan uppstår då: Vad orsakar skillnaderna i de mänskliga samhällenas storlek? Om alla människor i samma grad delade strävan efter och behovet av samarbete, skulle det inte finnas någon skillnad i de resulterande samhällsorganisationernas egenskaper och storlek. Det måste finnas någon drivkraft som kommer sådana skillnader att existera i större skala bland vissa människor än bland andra. Bara på det viset kan stora stater ha uppstått.

 

Att en sådan faktor finns erkände Ibn Khaldún. Han kallade den ‘asabiya, ”gruppkänsla”. Arabiska lexikografer förbinder termen med ordet ‘asaba = släktingar (på fädernet). Sålunda betecknade den någonting sådant som ”att göra gemensam sak med sina släktingar”. Hos Ibn Khaldún tycks dock termen ha förbundits med de besläktade orden ‘isába och Koranens ‘usba, som båda betyder ”grupp” i mer allmän betydelse. Gruppen med vilken en människa känner sig närmast förbunden består primärt av hennes släktingar, folket som hon delar ett gemensamt ursprung med. Men som känsla och sinnestillstånd kan al-‘asabiya också delas av folk som inte är relaterade med varandra genom blodsband utan genom en lång och nära kontakt som medlemmar i en grupp.

 

Ibn Khaldúns användning av termen är anmärkningsvärd, eftersom den har använts mycket i muslimsk litteratur i en annan betydelse. Islam fördömde i allmänhet ‘asabiya såsom egenskap och sinnestillstånd. Ordet betydde traditionellt blint stöd för den egna gruppen utan hänsyn till dess saks rättvisa. Som sådan nedvärderades varje manifestation av ‘asabiya som ett återfall i en hednisk, förislamsk mentalitet. Ibn Khaldún var naturligtvis fullt medveten om detta bruk. På ett känt ställe skiljer han på en förkastlig hednisk ‘asabiya och ”den naturliga ‘asabiya som är oskiljbar (från människor). Den senare är tillgivenheten en människa känner för en broder eller granne, när någon av dem behandlas orättvist eller dödas. Ingenting kan beröva henne den. Den förbjuds inte (av islams religiösa lag). Tvärtom är den någonting önskvärt och nyttigt i samband med det heliga kriget och missionerandet for islam.”

 

Likaväl kan det ännu inte bestämmas precis hur originell och djärv Ibn Khaldún var när han gav termen den positiva innebörd han gjorde. Det är osäkert i vilken utsträckning han kan ha följt förebilden i den intellektuella krets han rörde sig i och vars stöd han mottog. Men såvitt vi f n vet tycks det som om hans användning av termen ‘asabiya i en så positiv betydelse var hans största enskilda originella bidrag till al-Muqaddima. 

 

Den ledare som kontrollerar en ‘asabiya av tillräcklig styrka och betydelse är i stånd att grunda en dynasti och vinna mulk, ”kungamakt”, åt sig själv och sin familj. I Ibn Khaldúns vokabulär är ordet för både ”dynasti” och ”stat” dawla. I hans syn på historien, enligt vilken hela världen och allting i den beror på människan, finns det inget utrymme för ett abstrakt begrepp som ”staten”. En stat existerar bara i den utsträckning den hålls samman och behärskas av individer och gruppen som de utgör, d v s dynastin. När dynastin forsvinner, blir det också slutet för staten, då den är identisk med den.

 

Dynastierna går igenom flera olika stadier. Genomgående är deras ökande strävan efter lyx. Denna utveckling drar med sig sitt eget straff i form av en degeneration. Den ursprungliga enkelheten och de råa sederna som präglade de små samhällena poleras bort. Uppenbarligen hyste Ibn Khaldún en kvardröjande och ganska sentimental längtan tillbaka till "den gamla goda tiden”, när den arabiska civilisationen var genomsyrad av ökenlivet. Han erkände dock den bofasta kulturens överlägsenhet och alla människors strävan efter att bli civiliserade. Han fann sig i det oundvikliga i utvecklingen, som ledde till det stadiet och förbi det.

 

Det huvudsakliga offret för denna ofrånkomliga tendens mot lyx är dynastin och staten. Liksom en individ har dynastin en av naturen given livstid. Den löper sitt fulla lopp på tre-fyra generationer. Den passerar från obemärkthet via makt och rikedom tillbaka till obemärkthet. Tre sammanhängande faktorer framkallar denna utveckling och påskyndar den skröpliga dynastins slutliga fall: upptagenhet med lyx, förlust av al-‘asabiya och finansiella svårigheter. Den härskande gruppens önskan att vinna exklusiv kontroll över alla maktens och rikedomens källor förorsakar spända relationer och till slut ett ödesdigert främlingskap i förhållandet mellan dynastin och de män vilkas ‘asabiya stöder och underhåller den. Dess medlemmar kommer att behöva militärt stöd utifrån och måste ha pengar för att skaffa sig det. Likaså kräver deras ökande begivenhet på lyxvanor alltmer pengar. För att uppbringa de nödvändiga summorna måste de öka skattebördan och försöka hitta på nya inkomstkällor. Till slut tar de känning av den avtagande avkastningens lag i fråga om skatteuppbörden och de andra sätten att säkra ökade inkomster.

 

 
 
 

Den Khaldúnska analysen av statens uppkomst och fall är alltså av stort intresse. Den betonar växlingen mellan interna faktorer. Statens uppkomst är, under nordafrikanska förhållanden, oupplösligt förenad med utvecklingen av orsakerna till dess fall. När staten uppkommer genom en erövrande stams seger, leder detta till stamstrukturens upplösning. Det är denna inre motsättning som framkallar de nordafrikanska staternas  medfödda svaghet. Begreppet ‘asabiya är alltså i högsta grad dialektiskt. Al-‘asabiya, drivkraften bakom statens uppkomst, förstörs i och med förverkligandet av staten.

 

Ibn Khaldún visar prov på ett betydligt mer subjektivt ställningstagande när han för fram sin djupa antipati gentemot stadsborna. Han tillskriver dem alla fel och laster och räknar utförligt upp deras motbjudande egenskaper. I motsats härtill skulle de befolkningar vilkas seder tillhör al-‘umrán al-badáwi, landsbygdens folk, herdar eller bergsbor, besitta alla goda egenskaper: nykterhet, energi, mod, tålighet, hederlighet, blygsamhet, ärlighet o s v.

 

Det är inte så mycket avsaknaden av ‘asabiya som Ibn Khaldún beklagar. Den måste försvinna för att tillåta den kungliga maktens befästande. Han förklarar utan fientlighet hur härskaren för sin del förstör denna ‘asabiya, vars stamstruktur blivit ett hinder för statens organisation. Varför är då riket hädanefter dömt till undergång? Därför att det inte kan finna något som ersätter ‘asabiya. Knappt är staten bildad förrän tillväxtfaktorerna övergår till att bli fröna till dess undergång. Denna onda cirkel som förhindrar en varaktig statsbildning skulle kunna hejdas eller t o m avbrytas, om härskaren i sin kamp mot stamaristokratin kunde stödja sig på en ny politisk makt. Staten, vars struktur är motsatt stammarnas, måste lita på krafter som inte är av stamnatur.

 

I Nordafrika vid denna tid är stadsbefolkningarna de enda som inte är organiserade i stammar. I dessa tätorter, dit en mycket varierad befolkning strömmar för att blandas med element från den stam som grundat riket, har de sociala strukturerna nästan ingen stamkaraktär. Blodsbanden lämnar plats åt andra sociala kontakter. I själva verket utgör stadsbefolkningen i Nordafrika ingen politisk makt som är kapabel att låta kungen segra över "feodalherrarna”. Det är just denna maktlöshet som Ibn Khaldún förebrår stadsborna. Om han fördömer deras smak för välbefinnande är det för att den fråntar dem allt militärt värde. Hans insikt var mer än intuition. Han har fångat stadsbornas historiskt negativa egenskaper. Han har faktiskt beskrivit frånvaron av en borgarklass. Det beundransvärda är att han med kraft har understrukit denna brist fast han ju inte riktigt kunde veta vad som skulle kunnat fylla ut den, om samhällets grundläggande struktur varit annorlunda.

 

För Ibn Khaldún är stadsinvånarna således utan tvekan skyldiga. De är indirekt orsaken till de misslyckanden som drabbat de olika försöken till monarkisk centralisering. Den överdrivna och passionerade karaktären i hans anklagelser mot stadsborna återger inte så mycket hans aversion mot civilisationens framsteg och al-‘umrán al-hadarís raffinemang som hans politiska pessimism. Han har nått fram till övertygelsen att rikenas upplösning inte är tillfällig utan oundviklig. Orsakerna som framkallat föregående dynastiers fall är inte eliminerade. De gäller även i nutid och de kommer att orsaka samma olyckor i framtiden.

 

På flera ställen uppträder Ibn Khaldún som en övertygad anhängare av en förstärkt kungamakt:

 

"Det monarkiska styrelsesättet passar på ett speciellt sätt ihop med den mänskliga naturen: utan det har samhället och individerna bara en mycket osäker tillvaro ... För att den skall vara fullständig måste det finnas en stark kung som har stor makt; detta krävs av själva den mänskliga naturen ... Kungligheten är en nobel värdighet.”

 

Den eloge Ibn Khaldún ger kungamakten är så mycket mera märklig som islams ideologi endast tillåter kalifatets överhöghet, vars världsliga auktoritet härrör sig från dess andliga roll (kalifen = profetens ställföreträdare på jorden). Det är av denna orsak som Ibn Khaldún med sådan omsorg visar att kungavärdigheten och ‘asabiya, som båda för honom är grundläggande, ”inte helt fördöms av lagen”. På flera ställen ägnar han sig åt långa beskrivningar av den idealiske härskarens egenskaper. Han insisterar knappast på dennes andliga funktion. Det bör vara en upplyst, välvillig och stark monark, som vägrar att utöva illegalt förtryck, då han är mån om sitt folks fred och välstånd.

 

Slutligen några ord om Ibn Khaldúns ”progressivitet” eller frånvaro av den i övrigt. Om han som föregångare till Montesquieu på några ställen betonar klimatets inflytande på de naturliga orsakerna, i synnerhet på människans beteende, låter han inte de fysiska krafterna bli samhällslivets huvudsakliga beståndsdel. Han fäster inte heller någon större vikt vid rasistiska tankar. Varken ras eller klimat förklarar de betydande olikheter som man kan konstatera mellan olika folk. Ibn Khaldún sammanfattar således sina iakttagelser:

 

”De olikheter som man lägger märke till i fråga om seder och bruk hos olika folk beror på det sätt på vilket vart och ett av dem livnär sig.”

 

Med denna mening framstår Ibn Khaldún som föregångaren till den materialistiska historieuppfattningen.

 

Det är nödvändigt att stryka under den betydelse som han ger detta avsnitt och denna uppfattning. Det gäller inte enbart ett isolerat konstaterande av en enstaka detalj, vars betydelse inte skulle ha varit grundläggande för den maghribinske historikern. Det är inte enbart moderna filosofiska aspekter som får oss att stryka under just detta avsnitt, utan det är Ibn Khaldún själv som givit det dess betydelse. Detta är första meningen i första bokens andra kapitel, det kapitel där han gör huvuddistinktionen mellan ‘umrán badawí och ‘umrán hadarí. På denna princip, som föregår den materialistiska historieuppfattningen, vilar en av de metoder som Ibn Khaldún använt sig mest av i sina försök att generalisera och få fram en syntes: den komparativa metoden.

 

Genom att grunda sig på det som kännetecknar organisationen av den produktiva aktivitet som garanterar människogruppens existens har han kunnat jämföra samhällen som varit sinsemellan mycket olika i fråga om religion, ras, skilda områden och tider då de existerade. Dessa samhällen var inte identiska, men de liknade varandra genom sitt produktionssätt. Detta förutsatte hos vart och ett av dem en liknande struktur och utveckling. Det är till stor del tack vare denna komparativa metod som Ibn Khaldún har kunnat generalisera så mycket och komma fram till sitt schema för staters utveckling.

 

För Ibn Khaldún är dessutom inte de skillnader som finns mellan de olika sätten att skaffa sig uppehälle av någon statisk och definitiv natur. De naturliga förutsättningarna avgör inte heller väsentligen dessa olikheter. Tack vare produktionsutvecklingen och arbetsfördelningen utvecklas människorna från ett mycket rudimentärt stadium mot en mer utvecklad organisation där produktionsteknikerna är mer perfekta och där arbetsfördelningen har kommit längre. Denna utveckling av den ekonomiska och sociala organisationen under inflytande av en produktionsutveckling är en av de viktigaste beståndsdelarna i den materialistiska historieuppfattningen. Såsom vi nyligen sett är utvecklingen av al-‘umrán al-badawí: mot al-‘umrán al-hadarí inom en stat en av de viktigaste punkterna i Ibn Khaldúns teori.

 

 
 
 

 

I motsats till de grekiskinfluerade islamska filosofernas teorier är Ibn Khaldúns rent historiska metod i huvudsak empirisk. Den bygger på observationen av ”sakernas natur” och har inte sin upprinnelse i diverse filosofiska teorier. Det är just detta som gör Ibn Khaldúns verk så enastående modernt. Han överger skolastiken och grundar i stället sitt resonemang på sina egna observationer och noga verifierade informationer. Han har inte försökt sig på något tillägg till al-falsafa, filosofin. Han är en mycket exakt iakttagare av verkligheten. Begreppen härrör från resultatet av hans observationer och från frukterna av hans lärdom, vilka generaliserats på ett objektivt sätt.

 

Dessa generaliseringars objektivitet har endast kunnat bli så stor på grund av det faktum att Ibn Khaldún inte hade några normativa funderingar eller ideologiska fördomar. Han ger resolut företräde åt en beskrivande observation framför ett abstrakt resonemang. Ursprunget till hans dialektiska begrepp och till hans argument, som är föregångare till den materialistiska historieuppfattningen, bör inte sökas bland de filosofiska teorierna utan i observation och det rent vetenskapliga studiet av den historiska verkligheten. Ibn Khaldún har haft en föraning om att den historiska verkligheten egentligen är en dialektisk utveckling.

 

Hans teorier består alltså inte av en metafysik som är uttänkt i förväg och tillämpad på världshistorien. De härstammar från en beskrivande observation av levnadsvillkoren i Maghrib från 800-talet till l300-talet. De är mindre en historiefilosofi än en historisk syntes av de händelser som utspelas i ett speciellt land under en speciell epok.

 

Häremot får dock några viktiga reservationer göras. Ibn Khaldún var inte någon förkommen l300-talsrationalist. Trots det starka inflytande som hans lärare och andra utövade på honom i hans ungdom påverkades han i hög grad av den religiösa reaktionen. Att han tillhörde de styrande klasserna, att han var storgodsägare, att han spelade en politisk roll, allt detta ledde till ortodoxin. Dessutom placerade hans roller som domare och predikant honom i en socialgrupp som drev på den reaktionära och mystiska rörelsen. Det faktum att han drog sig tillbaka till klostret Abu Madyan och att han anslöt sig till sufismen hade utan tvivel sedan länge förberetts genom inflytande av en far som ägnade en stor del av sitt liv åt mystisk forskning.

 

Ibn Khaldúns deltagande i den religiösa rörelsen förklarar närvaron av klart antirationalistiska argument i al-Muqaddima. Det är slående att konstatera motsättningen som finns mellan vissa avsnitt i detta verk, några livade av stor rationalistisk hänförelse och andra präglade av en klart mystisk upplysningsfientlighet.

 

Det är dock anmärkningsvärt att konstatera att de av den fromma rörelsen inspirerade partierna trots sin omfattning och betydelse har ett så begränsat inflytande på Ibn Khaldúns rent historiska metod. Men i gengäld har del III i al-Muqaddima, som huvudsakligen skrevs långt senare än de båda andra och främst ägnas filosofiska ämnen jämte juridik, teologi och litteratur, helt tagit intryck av religiösa och mystiska teorier, vilka på något sätt verkar begränsade till detta enda område. Deras betydelse förhindrar likväl att man kan bortse från dem.

 

Ibn Khaldún, vars religiositet man alltså inte kan betvivla, blev inte offer för intolerans när han stötte på motgångar under senare delen av sitt liv. Det bästa beviset härför är att han, när han slagit sig ned i Egypten, där toleransen var mycket större än i det stränga och gudfruktiga Maghrib, istället blev känd och kritiserad för sitt religiösa nit.

 

Han tillhör egentligen en religiös rörelse riktad mot de rationalistiska filosoferna. Han går t o m längre än al-Ghazzálí i sina ställningstaganden genom att inkompetensförklara logiken. Hans totala anslutning till religionen och dess läror leder till att han förnekar varje filosofisk konstruktion. Han anser det vara fullständigt onödigt och ogudaktigt att få fram det som skulle vara den ideala staten, eftersom uppenbarelsen är den enda lösningen.

 

Men Ibn Khaldún är inte en ren mystiker som fanatiskt lyder Guds bud utan att förstå dem. Han är en aktiv handlingsmänniska som lever mitt i en ofullkomlig stat, föraktlig men verklig. Även om han vet exakt hur den ideala staten bör se ut, har han varit tvungen att handla inom ramen för det jordiska samhället och för den skull sökt förstå det. Anarkin, oordningen och perversiteten är där så påfallande att det inte är möjligt att jämföra det med den ideala staten, ej heller att ur den himmelska staten härleda orsakerna till de jordiska händelserna. Ibn Khaldún försöker alltså förstå den värld han lever i utifrån de konkreta beståndsdelar som hans iakttagelser av samhället ger honom.

 

Ibn Khaldúns verk utmärks av ett avståndstagande från den del av det förmoderna vetenskapliga tänkandet som blandade ihop vetenskap i ordets rätta bemärkelser och filosofi i dess begränsade betydelse. På det område man idag kallar ”humanistiska vetenskaper” markerar al-Muqaddima, där det vetenskapliga förfarandet skiljer sig från de rent filosofiska reflexionerna, uppkomsten av modern filosofi och av historia som vetenskap.

 

 
 
 

För att kort sammanfatta den reella effekten av Ibn Khaldúns verk måste den erkännas ha varit betydande. Visserligen vägrar hans samtida och de närmast följande generationerna

att erkänna eller uppskatta den nya anda som präglar hans författarskap. Men hans förkunnelse har ett avsevärt inflytande på hans direkta elever, sådana sedermera så välkända historiker som al-Maqrízí och Ibn Hajar. Dessa och många andra stora vetenskapsmän under 1400-talets lopp drar fördel av Ibn Khaldúns historiska forskning. Det är mycket möjligt att det stora och aktiva intresset för historiska studier under den perioden stimuleras av honom. Dessutom kan ett nytt intresse för den oberoende teoretiska debatten om historieskrivning observeras vid den tiden. Ibn Khaldúns stora förebild kan mycket väl ha startat den trenden, även om denna inte fortsätter längs de linjer som han dragit upp.

 

Den stora perioden för återupptäckandet av Ibn Khaldún tar sin början på 1500-talet och får sitt stora uppsving under det följande seklet. För den verkliga förståelsen av Ibn Khaldún fordras ett folk som liksom romarna huvudsakligen intresserar sig för politik och därför koncentrerar sin uppmärksamhet på historiska studier. Ett sådant folk är de ottomanska turkarna, vilkas forskare och politiker tävlar med varandra i intresse för Ibn Khaldúns arbete och idéer. En lång rad framstående män kan där noteras. Deras aktiviteter utgör ett viktigt kapitel i turkisk intellektuell historia och bör studeras som sådant. Inte heller bör vi glömma de män, ofta föga kända eller anonyma, som för talrika manuskript av Ibn Khaldúns verk till Turkiet och låter kopiera dem där för eget studium. Det har f ö gjort att al-Muqaddimas text är mycket väldokumenterad. Få, om ens några, arbeten skrivna före modern tid är så väl representerade av manuskript. Fyra manuskript skrivna under Ibn Khaldúns livstid existerar bara i Turkiet.

 

I början av 1800-talet börjar även europeiska lärda ta upp studiet av Ibn Khaldún. Många idéer diskuterade i väst långt efter hans tid befinns förbluffande nog inte vara så nya som man trott utan ha varit kända, i sina grunddrag åtminstone, för den nordafrikan på l300-talet som grundade en ”ny vetenskap” i sin Muqaddima.

 

 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se

 
 
 
 

Andra upplaga / Inbunden / 680 sidor / Storformat

 

Denna utgåva är en översättning av al-Muqaddima eller "Introduktionen" till en omfattande världshistoria, skriven på 1300-talet av den arabiske historikern Ibn Khaldun. Fastän den egentligen är en inledning till historien, behandlar al-Muqaddima i nästan encyklopedisk detalj historiefilosofins och sociologins allmänna problem och har på så vis blivit känt som ett fristående verk.

                     Bland arbeten tillkomna under handskrifternas epok är al-Muqaddima unik för bredden och originaliteten i sina analytiska inblickar. Den strävar efter en total överblick över människosläktet och samhällsorganisationens former och drivkrafter, regimernas ändamål och funktioner, arbetskraftens och pengarnas roll samt konsterna, hantverken, vetenskaperna och religionerna. Det är en sammanfattning av islams dittillsvarande historiska landvinningar – ett verk som anses ligga vida före motsvarande studier som långt fram i vår tid skrivits av européer.

 

A.J. Toynbee har beskrivit al-Muqaddima som "det otvivelaktigt största arbetet i sitt slag som någonsin har skapats av något intellekt i någon tid eller på någon plats". Det har översatts till närmare ett tiotal språk.

 

Recensioner

 
"En översättarbragd!"
Ingemar Leckius, SDS
 
 
"På svensk är bogen kommet - ikke på dansk. 
Ak, ja."
Palle Lauring, Politikken
 
 
"Inköpet av Ibn Khalduns verk torde vara en nödvändighet för alla folkbibliotek som vill kalla sig för välsorterade."
Anders Norborg, Arbetarbladet
 
 
"Prolegomena är ett mycket mäktigt verk... Och det finns inte en likgiltig sida i hela boken."
Thomas Nydahl, Kristianstads Bladet
 
 
"När man läser honom undrar man vilka idag moderna tankar som om 600 år kan kännas så aktuella som hans tankar känns idag."
Ingemar Hermansson, Västerbottens Kuriren
 
 
"Det otvivelaktigt största arbetet i sitt slag..."
A J Toynbee, A Study of History
 
 
"Ibn Khaldun hör till det mänskliga tänkandets största. Han betecknas som den förste kulturhistorikern, som samhällsvetenskapernas fader, som en även för moderna förhållanden uppslagsrik nationalekonom och social tänkare."
Carl Elof Svenning, Internationella Bokklubben

 

 


Samir Kassir in memoriam

Den 2 juni 2005 mördades Samir Kassir

 

Samir Kassir

Källa: http://www.babelmed.net/

 

”Det är inte lätt att vara arab i dessa dagar”, skrev Samir Kassir i inledningen till ”Den arabiska olyckan”, en liten bok med oöverträffad relevans. Likväl är det en man föga beredd att finna sig i ett så dystert konstaterande som denna morgon den 2 juni 2005 dödas i en explosion i sin bil i (den kristna stadsdelen) Ashrafiyeh i Beirut.

 

Under sin mångskiftande verksamhet som historiker, lärare, författare och oppositionell journalist ville Samir Kassir vara med om att bygga upp ett oavhängigt, sekulärt och demokratiskt Libanon. Med en far av palestinskt ursprung, en syrisk mor och själv av fransk nationalitet som han skaffat sig under långa studier vid Sorbonne, blev denne intellektuelle libanes en virtuos i geopolistiska tillhörigheter.

 

Tiden efter mordet på Rafic Hariri den 14 februari 2005 levde den libanesiska huvudstaden i demonstrationernas rytm. Ceder-revolutionen startade och Samir Kassir blev en av dess ledande strateger. Djupt engagerad i Demokratiska vänsterrörelsen, vars grundare han var, skrev han också bitande ledare i al-Nahar. ”Den syriska armén måste dra sig tillbaka från Libanon – och Syrien”, var en återkommande sarkasm. Den 14 mars 2005 samlades en miljon libaneser på Beiruts gator för att säga nej till den syriska ockupationen. Några veckor senare utrymde Bashar al-Asads trupper landet.

 

Samir Kassirs död markerade början på en tillbakagång, förmörkad av en lång rad politiska mord, som tillskrevs regimen i Damaskus, bl a på al-Nahars chefredaktör Gibran Tueini. Nu i dagarna tio år efter hans död hyllar Samir Kassir-stiftelsen och libaneserna honom. Debatter, olika slags föreställningar, ljud- och ljusskådespel följer på varandra i detta Beirut, som han älskade så och vilket han ägnade några av sina vackraste rader.

 

Vittne:

 

 

Gisèle Khoury är en känd journalist, som f n arbetar på BBC:s arabiska avdelning. Efter mordet på sin make, far till två flickor, upprättade hon Samir Kassir-stiftelsen. Där försvarar hon oförtröttligt de idéer om förnyelse, frihet och demokrati som denne modige och lidelsefulle man gick i bräschen för, inte bara för sitt land utan för alla araber.

 

Vittnesbörd:

 

Jag fick reda på Samirs död i Atlanta, USA, där jag var där med anledning av CNN:s 25-årsdag för att delta i en debatt om pressens frihet i Mellanöstern. Kvart i fem, amerikansk tid, hade jag just vaknat och fick då veta att en explosion inträffat i Beirut alldeles i närheten av vår bostad. Jag försökte ringa upp Samir, men hans mobiltelefon var stängd. Jag ringde då genast hem. Min son sade att en bil exploderat, att denna bil var Samirs och att Samir satt i bilen. Det är onödigt att upprepa detaljerna. De är fortfarande plågsamma och gör det svårt för mig att gå vidare.

 

De politiska omständigheterna kring hans död är klara: Vi befann oss i ett segerrus, om jag vågar säga så, de syriska trupperna hade dragit sig tillbaka i april, säkerhetscheferna hade avgått och 14 mars-rörelsen befann sig på sin höjdpunkt. Dess fiender ville till varje pris göra slut på denna eufori.

 

Den 2 juni blev Samir den förste företrädare för denna revolution som mördades. Han hade känt sig hotad ända sedan 1999. Då skrev han en artikel där han fördömde det syrisk-libanesiska säkerhetssystemet, som försökte ändra Beiruts kulturella karaktär. Det var efter inställandet av en föreställning av Maurice Béjart i Beirut, där dansörerna dansade med naken överkropp. Den episoden innebar en irreparabel kollision mellan honom och säkerhetspolisen. Han fortsatte att skriva mycket irriterande artiklar. 2001 mottog han ett hot på sin dator. Det väcktes åtal mot honom och han fråntogs sitt libanesiska pass.

 

Paradoxalt nog kände sig Samir strax före mordet på honom lugnad av det nya politiska klimatet i Libanon. En vecka innan hade han skrivit en mycket kritisk artikel om familjen Asad och Ba'th-partiets årskongress. Hans skrifter var visionära, verkliga referensverk för att analysera vad som kom att hända efter hans död. Enligt honom ville libaneserna äntligen säga ”Det är nog!” till militärregimerna, förtrycket och morden. Denna resning var på väg på den politiska scenen. Andra länder skulle följa, till att börja med Syrien. Om revolutionen i Beirut hade fullföljts, om den inte begränsat sig till att få bort de syriska trupperna, om den utmynnat i en rättsstat och demokrati som de unga drömde om, skulle en vår ha inträffat i den övriga arabvärlden redan då. Den skulle inte ha dröjt i över sex år.

 

Samir hade förutsagt att arabvärlden skulle explodera. Det var för denna revolution som unga araber trots otaliga hinder gick ut på gatorna. I Libanon stod det konfessionella systemet kombinerat med klientelismen i vägen för en rättsstat, ja för staten rätt och slätt. Den regionala faktorn och de utländska påtryckningarna bar också ett ansvar: från Syrien, Iran m fl. Libanon har alltid varit ett laboratorium för stora krig som utkämpas på annat håll.

 

Tio år efter sin död fortsätter Samir att företräda hoppet, toleransen och handlingsberedskapen, den intellektuelle som är beredd att offra livet för sitt land. Han representerade det goda Libanon: en kulturell diversitet, som öser sin mångskiftande identitet från den omgivande regionen, ett på djupet demokratiskt Libanon, mot alla odds fäst vid friheten, för vilken han fick betala ett mycket högt pris. På något sätt har alla libaneser varit inblandade i former av exil. Men idag vill vi inte längre lämna vårt land. Vi håller fast vid hoppet om att kunna förändra det.

 

Vi tänker inte tappa modet. Ingen revolution har genomförts på några år, allra minst i Mellanöstern, där ondskans krafter är övermäktiga. Det sprids många lögner och fördomar om vår region, där många nationers intressen gör sig gällande. Jag tror inte att USA, Storbritannien eller Frankrike varit särskilt angelägna om våra folks lycka. Ett bevis härpå är Syrien. Ingen av dessa makter har önskat se det syriska folket genomföra en fredlig revolution. Syrien har istället på några år blivit en prototyp för utländska intressens inblandning.

 

I detta kaos saknar vi Samir ohyggligt. Tio år efter hans död återupptäcker libaneserna mannen och författaren, hans humanistiska dimension och visionära tänkande. Han åtnjuter stor popularitet, särskilt hos de unga som vill veta sanningen. Två undersökningskommissioner, en internationell och en fransk, håller på att utreda. Den internationella kommissionen bör kunna bevisa existensen av ett band mellan cellen som organiserade attentatet mot Rafic Hariri och den som stod för det då Samir förlorade livet.

 

Idag vet jag inte hur jag funnit kraft att leva efter mordet på honom. Min familj, min mor som just lämnat oss, våra barn och våra vänner har hjälpt mig mycket. Det är också tack vare den kvarlåtenskap av oändlig kärlek som han efterlämnade till mig som jag kunnat fortsätta.

 

Stiftelsen som bär hans namn har likaså varit mycket viktig för mig. Att försvara pressfriheten och oberoende kulturella uttrycksformer i vårt område är en ofrånkomlig kamp. Samir finns inte kvar fysiskt sett, men han ledsagar mig på denna väg dag för dag.

 

Övers. från franska av Ingvar Rydberg

 

Boken

Översättning av Mats Löfgren & Staffan Vahlquist
Hft 112 sidor /  www.alhambra.se 

 

Det är inte lätt att vara arab i dessa dagar. Politiskt förtryck och hård censur tävlar med fanatisk religiositet och främmande makters nykoloniala projekt om att göra livet svårt för miljoner människor. Resultatet blir en allmän uppgivenhet, offermentalitet och slutenhet för omvärlden, som i sin tur förstärker den nedåtgående rörelsen.  Men det har inte alltid varit så. Med exempel främst ur den arabiska 1800- och 1900-talshistorien visar Samir Kassir att araberna till alldeles nyligen omfattades av starka idéströmningar som värnade och utvecklade demokrati, tolerans, öppenhet mot omvärlden och ett fritt kulturliv. Denna modernitetsrörelse hämtade sin näring inte minst från sina europeiska grannar. Kassir undviker att ge några mirakellösningar på dagens problem. Istället betonar han vikten av att araberna förändrar sin självbild och synen på den egna historien, för att på så sätt få kraft att förändra sin framtid.

 

 

Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se


Pia Hellertz om Andreas von Bülows bok "CIA och 11 september"

 
 

CIA och 11 september

Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll

Av Andreas von Bülow

(Alhambra förlag)

 

Översättning och förord av Ingvar Rydberg

 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se

 

Recenserad av fil.dr. Pia Hellertz – juni 2015

 

Andreas von Bülow diskuterar i sin bok CIA och 11 september – Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsten följande teorier om orsakerna till attentaten mot World Trade Center i New York den 11 september 2001.

 

1) Attentaten genomfördes av 19 självmordsmuslimer efter flera års förberedelser och drabbade USA som en blixt från en klar himmel utan att CIA eller FBI hade den minsta aning.

 

2) CIA och/eller FBI kände till att tänkbara attentatsmän förberedde dådet men hann inte skaffa sig en samlad bild för att kunna förmå den politiska ledningen att höja beredskapen och skydda nationen i tid.

 

3) Viktiga delar av säkerhetstjänsten hade i stora drag en korrekt bild av de förestående attentaten, men ingrep inte eftersom dådet skulle komma att påverka den allmänna opinionen och man skulle därigenom få stöd för att genomdriva storpolitiska mål, exempelvis krig.

 

4) En kärna inom säkerhetstjänsten iscensatte medvetet dådet för att psykologiskt vinna allmänhetens stöd för kommande krigsoperationer. De 19 unga självmordsmuslimerna gavs skulden för att motivera kriget mot terroristerna. Den propaganda som följde öppnade vägen för misstänkliggöranden av och hot mot ett stort antal stater i världen, som ansågs befrämja terrorism och därmed de krig som följde (s.218).

 

Författaren har gjort en mycket nyanserad, mycket detaljerad, mycket kunnig analys av det som hände.

 

Vem är författaren? Andreas von Bülow är tysk socialdemokrat, född 1937. Han var under åren 1969-1994 ledamot av den tyska förbundsdagen. Under åren 1976-1980 var han statssekreterare i försvarsdepartementet och under åren 1980-1982 minister för forskning och teknologi.(1)  Nu är han verksam som advokat och som författare. Att han har en gedigen erfarenhet av analys och forskning är helt klart. Det är ett imponerande researcharbete han gjort. Med exakta klockslag och andra fakta skapar han en bild över vad som hände och vad som sannolikt inte hände.

 

11 september 2001 Klockan 8.oo startade det första planet från Boston och klockan 8.46 slog det in mellan norra tornets 94:e och 98:e våning. Det hade 92 personer ombord. En kvart senare startade det andra planet från Boston och kl. 9.23 flög det in i det södra tornet mellan den 78:e och 84:e våningen. Det hade 65 passagerare. Cirka 40 minuter senare ”dundrade enligt medias framställning ytterligare en jumbojet, med 64 passagerare in i den yttre ringen på Pentagon” (s.16).

 

Det fjärde flygplanet startade från Newarks flygplats utanför New York klockan 8.42. Det störtade enligt olika uppgifter mellan 10.03 och 10.10 i Shanksville sydöst om Pittsburgh i Pennsylvania. Officiellt berättades det att passagerarna fått kännedom om vad som hänt i New York och insett att något liknande var på väg att hända dem så de kämpade ”en heroisk kamp” med kaparna och riskerade därmed sina egna liv. Tider och platser är således bekräftade fakta. Det är sen som märkligheterna visar sig.

 

Två dagar efter attentatet meddelade president Bush att man nu skulle kämpa det nya seklets första krig (s.62). Vicepresident Dick Cheney och försvarsminister David Rumsfeld nämnde att det var minst sextio stater som ”härbärgerade terrorns celler”. Nu skulle det inledas en ”långvarig kamp” (s.62). Och utrikesministern Colin Powell utpekade Osama bin Laden som huvudansvarig.

 

Terroristerna Enligt officiella uppgifter som presenterades mycket snabbt efter katastrofen var det 19 muslimer med Muhammed Atta i ledningen som genomfört det hela. Lika snabbt meddelades att terroristledaren Osama bin Laden var hjärnan bakom dådet. Trots att allting annat var pulvriserat till oigenkännlighet så hittades Muhammed Attas lätt brända pass nåt kvarter bort från tvillingtornen. Dessutom hittade man Attas bagage som var fullt med dokument m.m. som ”bevisade” att han ledde det hela och vilka planer som gällde. I bagaget låg också hans testamente där han med många detaljer angav hur han ville bli begravd. Det var intressant läsning. ”Inga kvinnor får släppas in i hans hem och be om förlåtelse för hans död. Vid rengöringen av hans genitalier skall handskar användas”. Och så vidare. Von Bülow undrar över varför en självmördare inte deponerat ”sitt fem år tidigare skrivna testamente på säker plats i Hamburg eller Kairo utan tänkt ta det med i sitt bagag på ett flygplan som han några timmar senare tänker köra in i en skyskrapa i New York…” (s.96). Bagaget hittades “kvarglömt” på flygplatsen. Dr. Kaasem Khaleel skrev en bok, Wrongly Blamed – New Information: the real truth about 9/11, the London bombings, and more (2006).(2) Författaren redogör ingående för de 19 kaparna och menar att flertalet av dem fortfarande levde.(3) Mohammed Atta lär enligt sin far, ha ringt upp honom tre dagar efter den 11 september. Han lär inte ens ha varit i USA vid tiden för dådet (s.90). Fadern menar också att bilden av Atta är en förfalskning (s.95). Det verkar som om de som pekats ut hade förlorat sina identitetshandlingar och därmed gjort det möjligt för andra att använda dem. Dessutom var ingen av de utpekade upptagna på passagerarlistorna i de fyra flygplanen. Von Bülow har på 17 sidor presenterat samtlig personal och alla passagerare på de fyra flygplanen och där finns inget namn som kan tolkas som arabiskt. Trots det kunde alltså Vita Huset redan efter ett dygn presentera namn och foto på alla 19. Det har sagts att de utbildat sig till flygare i USA. Vid närmare efterforskning visar det sig att det visserligen är sant att de flesta gjort försök, men i samtliga fall ansågs de vara totalt odugliga och fick inga licenser. I några fall hade de gått i ett par flygskolor som startats av holländare, vars uttalade syfte var att utbilda utländska piloter. Flygexperter har efteråt bedömt de prestationer som dessa piloter ska ha genomfört som nästan omöjliga att genomföra ens för vana stridspiloter, ändå mindre för odugliga amatörer. Von Bülow menar bland annat att de kraftiga svängar som genomfördes i den höga hastigheten innebar för starka G-krafter för att piloter och passagerare ska kunna ha förblivit vid medvetande. Hur kan det då ha gått till?

 

Fjärrstyrda flygplan Ett märkligt fenomen som diskuteras ingående av von Bülow är det faktum att byggnad 7 kollapsade trots att inget flygplan flög in i det. Dels redovisar han detaljerat vilka verksamheter som fanns i byggnad 7. Där fanns ”CIA, försvarsministeriet samt New Yorks börskontrollmyndighet Security and Exchange Commission. Här fanns miljontals dokument lagrade om pågående brottsundersökningar om maffia, banker, den internationella narkotikahandeln, penningtvätt och terrorism” (s.139). Dels funderar han över om det kan ha funnits en central i byggnad 7, varifrån fjärrstyrning av de fyra flygplanen kan ha genomförts. Man hade från den byggnaden utsikt över tvillingtornen och kunde därifrån ha utlöst fjärrutlösta explosioner i ”rätt ögonblick” (s.174). Redan på 50-talet hade det brittiska flygvapnet utvecklat teknik för att flyga pilotlösa stridsflygplan (s.164). Tekniken utvecklades under 70-talet av Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA. Ett syfte är att så säkert som möjligt kunna ta över och landa passagerarflygplan som kapats. Planet kan automatiskt styras till önskad flygplats, utan att kapare eller piloter kan påverka. Vid experimenten på 50-talet startade man fyra tunga, elektroniskt styrda Phantomplan, flög dem samlade och fick dem att landa formerade (s.164). Tekniken fanns således.

 

Tornen rasar oförklarligt Experter menar att enbart flygplanens krascher omöjligt kan ha lett till att tornen rasade. Officiella uppgifter menar att hettan från flygbränslet har lett till att stålkonstruktionerna smälte. Jag ska inte redovisa siffror. Det är för kvalificerat för mig. Dock gör von Bülow det mycket ingående och trovärdigt. Han är inte ensam om att beskriva det omöjliga att stål kan smälta vid den temperatur som uppstod. Tornen måste ha rasat på grund av medvetet utplacerade sprängladdningar. Flera vittnen har berättat att de hörde explosioner, både djupt under byggnaderna och längre upp. Många experter har uttalat sig om det omöjliga att rasen kan ha gått till enligt den officiella versionen. Det fanns dessutom ytterligare två byggnader, 5 och 6, som fattat eld, men de störtade inte in. Tornen rasade i fritt fall, lika snabbt som jordens dragningskraft. Von Bülow diskuterar det orimliga i att de sammanstörtade massorna från tornen bara visade sig som ett enda damm- och rökmoln, med några få partiklar, inga nedstörtande stålbalkar. Den hög skräp som samlas på marken efter raset motsvarar inte på långa vägar det skrot som borde ha uppstått om tornen rasat enligt kända naturlagar. Jag vill här nämna att boken skrevs innan Dr Judy Wood gjort sin analys och skrivit sin bok Where Did the Towers Go?(2010) Dr Judy D. Woods har en unik kompetens. Hon är före detta professor i maskinteknik med forskningsintresse inom experimentell spänningsanalys, strukturmekanik, optiska metoder, deformationsanalys och karakterisering av biomaterial och kompositmaterial. Hon är medlem i Föreningen för experimentell mekanik (SEM), grundade SEM biologiska system och Material Division. Och har arbetat på SEM Composite Material Teknisk Division. Dr Wood fick sin B.S. (Väg-och vattenbyggnad, 1981) (Byggkonstruktion), MS Engineering Mechanics (Applied Physics), 1983), och Ph.D. (Materials Engineering Science, 1992).(4) När hon såg tornen rasa på TV såg hon genast att det inte stämde med de fysikaliska lagarna, så hon hoppades att någon skulle undersöka. Men eftersom ingen annan gjorde det, insåg hon att hon var tvungen att göra det själv. Per Nordgren som analyserat Judy Woods arbete menar att hon verkar vara inne på ett intressant spår. ”Allt det jag redovisat här pekar på att det var något helt annat inblandat, något nytt för oss som vi inte känner till. Och den otroliga mängd energi det krävs för att genomföra händelsen pekar entydigt mot ett håll – någon form av ’fri energi’, applicerat i ett vapensystem, har använts här. 9/11 var en demonstration av vad man kan, och det betyder också att fri energi finns och fungerar”, skriver Nordgren.(5) Von Bülow har bara frågor, inte ens några spekulationer omkring detta. Han bara konstaterar att ”någon extra kraft måste ha skjutit på inifrån” (s.129).

 

Den efterföljande undersökningen Von Bülow berättar ingående om hur de som skulle undersöka katastrofen motarbetades på många sätt. Dels togs rasmassorna från både tvillingtornen, Pentagon och hus 7 bort direkt, vilket dessutom inte var lagligt innan det hade gjorts en grundläggande undersökning. Marken utanför Pentagon täcktes med 20 cm grus. Undersökarna fick inte tillgång till dokument och annat eventuellt bevismaterial. Dessutom var undersökarna deltidsingenjörer som arbetade på ”svältlöner” (s.135). De medel som anslogs i början var bara 600 000 dollar. Kritikerna jämför med anslagen till utredningen efter Monica Lewinskys anklagelser mot president Clinton som var 40 miljoner dollar. President Bush insisterade mycket tidigt att undersökningen av 9/11 borde ”begränsas” (s.135). Anledningen var att det nu fanns viktigare saker att tänka på, nämligen kriget mot terroristerna. Von Bülow jämför: FBI:s laboratorium uppdrogs att analysera president Clintons lämningar på Monica Lewinskys kläder. Däremot var man inte intresserad av att undersöka resterna av WTC:s byggnad nummer 7. Några sakkunniga sökte igenom platsen i hopp om att finna några stålbalkar som skulle kunna ge ledtrådar. De markerade de balkar de ville undersöka med färg. Senare visade det sig att flera av dessa balkar råkat bli förstörda ”av misstag” (s.136).

 

Lucky Larry!
 

Ägaren tar försäkringar Några veckor innan attentatet, den 23 juli 2001, hade New Yorks hamn överlåtit tvillingtornen till investeraren Larry Silverstein. Han tecknade en försäkring till ett belopp av 3,2 miljarder dollar. Han försökte få ut dubbel ersättning efter katastrofen eftersom han menade att det ju rörde sig om två attentat, men det accepterades inte.

 

CIA:s dolda verksamhet Genomgående i boken granskar von Bülow CIA:s roll och hemliga verksamhet över hela världen. Terrorverksamhet för att påverka den allmänna opinionen har varit en av CIA:s standardmetoder. ”Listan över CIA-inspirerade mord är lång”, skriver författaren (s.156). Tack vare kriget mot terrorismen har militärbudgeten till CIA ökats från 300 till 400 miljarder dollar. Dessutom har CIA underhållit narkotikahandeln i världen, bland annat i Afghanistan, där den opiumvallmo odlas som omvandlas till heroin. De har också underhållit narkotikafinansierade legoarméer i flera decennier, enligt författaren (s.156). Författaren beskriver olika False Flags(6) som CIA har initierat för att motivera för krig. ”Den som vill föra krig, ockupera och exploatera andra länder, kort sagt praktisera världsmaktspolitik, måste kunna rättfärdiga detta på ett övertygande sätt inför det egna folket och den övriga världen” (s. 156). von Bülow ger flera exempel på där CIA har initierat attacker och olyckor där udden var riktad mot muslimerna, exempelvis första bomben mot World Trade Center år 1993, bombdåden i Oklahoma år 1995 och attentaten i slutet på 90-talet mot ambassaderna och krigsfartygen i Afrika och Asien. Samtliga dåd skyldes på CIA:s tidigare partner Osama bin Laden. Dessa dåd har banat väg för ett antal krig där fundamentalistiska aktioner i den muslimska världen ger intrycket av att de är inne i en blodig offensiv, skriver von Bülow (s.157). Det förtigs att det nästan alltid handlar om grupper som på något sätt värvats av CIA. Allmänhetens upprördhet skall med hjälp av iscensatta, motbjudande dåd styra misstankarna mot en förment fiende. Författaren och f.d. försvarsministern i Kanada Paul T Hellyer beskriver hur kommunisterna under en fas fick vara det hat- och hotobjekt som enade den övriga världen. Efter den 11 september 2001 menar han att terroristerna fick den funktionen.(7) Vilka hotobjekt kommer sen? Jag har mina teorier men återkommer om dessa i annat sammanhang. Von Bülow refererar till f.d. Mossad-agenten Victor Ostrovsky, som skrivit boken Med sveket som vapen En avslöjande skildring av Israels underrättelse-tjänst Mossad (1991), som han skrivit tillsammans med Claire Hoy.(8) Ostrovsky berättar bland annat att säkerhetstjänsten måste ha avlyssningsexperter i sitt spionage, som är s.k. native speakers. Det kan vara judar som är uppväxta i det område som är intressant, men som utvandrat till Israel. Genom dem kan Mossad ägna sig åt informationsmanipulering för att påverka skeenden i världen. Von Bülow menar att Mossad med stor sannolikhet har haft ett finger med i spelet omkring 9/11.

 

Schackspelaren Zbigniew Brzezinski har varit säkerhetsrådgivare till flera av USA:s presidenter och politiskt överhuvud för USA:s säkerhetstjänster. Han utvecklade en plan som innebar att ”Sovjet skulle omges av islamistiska stater som skulle destabilisera Sovjets muslimska bakgård”, skriver von Bülow. Brzezinski skrev en bok, The Grand Chessboard – American Primacy and its Geostrategic Imperatives (1997). Här beskriver författaren den amerikanska imperiedröm-men, vägen mot den nya världsordningen, New World Order, som sedan har realiserats nästan i detalj. Enligt von Bülow så framhåller Brzezinski att Sovjet bringades på knä till följd av den politik Brzezinski utformat (s.38). Författaren menar att Brzezinski liksom sin ”andlige frände” Henry Kissinger är anhängare av ”en ren, oförfalskad maktpolitik”. Han berättar att ”de beundrar statsmän i historien som inte lät sig hindras av moral och lagar för att genomdriva ett statsintresse med alla tillåtna och otillåtna medel. Här helgar målet medlen” (s.193).

 

Terroristerna skapas och utbildas av CIA De som blev terrorister var ofta svåranpassade personer i den arabiska världen, som gärna grep till vapen eller som kunde tvingas till det. När sovjetiska trupper lämnade Afghanistan vid Sovjets sammanbrott, hade dessa soldater inga uppgifter. Men successivt fick de en ny roll i krigshärdar runt om i den islamska världen, i Algeriet, Kosovo, Bosnien-Hercegovina, Albanien och Tjetjenien (s.40). Talibanerna var ursprungligen afghanska pojkar som levde i flyktinglägren i Pakistan i slutet av 80-talet. Taliban betyder ”studerande, elev”. De sattes i stränga koranskolor. Finansierade av hemliga källor utbildade man över 8 000 elever, ”strängt troende unga män” (s.41). Von Bülow tror att finansieringen kom från saudiarabiskt håll.

 

Få döda? En uppgift som jag inte tidigare hade hört var att cirka 45,000 personer arbetade i tornen under normala arbetsdagar. Men genom att attackerna sattes in så tidigt på morgonen hade de flesta inte hunnit komma till arbetet. ”Endast” omkring 3,000 dog. Det var framförallt servicepersonal, som fönsterputsare, hisspersonal, säkerhetsvakter, sekreterare, men även andra yrkesgrupper. Enligt en artikel i DN 10 år efter katastrofen dog 343 brandmän och sjukvårdspersonal och 60 poliser.(9) Många utrymmen i tornen var tomma eftersom verksamheter flyttat därifrån, några ganska kort tid innan attackerna. Von Bülow undrar om vissa verksamheter blivit förvarnade. Han nämner ett par exempel, bankfirman Morgan Stanley, som hade kontor på 50 olika ställen i World Trade Center, och Oppenheim Stocks förlorade inte en enda av sina anställda. Attacken mot hus 7 ledde inte till ett enda dödsfall. En annan intressant iakttagelse var att antalet bokningar på de fyra flygplanen var ovanligt få. Var det föraningar? undrar von Bülow.

 

Avslutningsvis Så vilka slutsatser kan man dra som läsare av von Bülows bok? Inledningsvis presenterade jag fyra teorier om katastrofen. Efter läsningen av boken ansluter jag mig till teori 4, d.v.s. att en kärna inom säkerhetstjänsten, CIA, medvetet iscensatte dådet för att psykologiskt vinna allmänhetens stöd för kommande krigsoperationer mot de länder som huserade terrorister. De 19 unga självmordsmuslimerna gavs skulden för att motivera kriget mot terroristerna. Den propaganda som följde öppnade vägen för misstänkliggöranden av och hot mot ett stort antal stater i världen, som ansågs befrämja terrorism och därmed de krig som följde. En intressant uppgift som von Bülow förmedlar är också att de 19 ”terroristerna” (jag väljer nu att sätta begreppet inom citationstecken eftersom vi inte längre vet exakt vilka de var) följdes mycket nära av ett antal israeliska ”konststuderande”, som bodde i närheten av dem på olika platser. Vid närmare granskning visade det sig att de inte var konststuderande. Vad var de? Von Bülow ger inte några exakta svar. Mediernas roll under de år som gått visar att de totalt köpt den officiella versionen. Några kritiska röster har sällan hörts i vanliga massmedia. De har istället hörts på internet, där de förekommer i desto större utsträckning. Von Bülow skriver att den 11 september ”avsågs att rättfärdiga ett långsiktigt världskrig mot cirka 60 stater, vilket med all säkerhet inte har något annat syfte än att säkra USA:s världsherravälde” (s.229). Både Bush och därefter Obama vill tvinga västvärldens länder inklusive NATO att spela det spelet. Välbetalda desinformationsbyråer sprider den officiella versionen till världen. Ska vi verkligen gå på det? Jag vill undersöka vidare. Har det hänt tidigare, så händer det igen, med stor sannolikhet.

 

Följande böcker väntar på att bli lästa i sommar:

 

*Griffin, David Ray (2008) Motsägelser om 11 september – Ett öppet brev till USA:s kongress och press

*Griffin, David Ray (2009) Usama Bin Ladin – död eller levande

*Griffin, David Ray (2010) WTC 7 och dess mystiska kollaps – Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann

*Laurent, Eric (2005) Gåtorna kring den 11 september

 

 

Här kan du läsa Pia Hellertz recension av 
Motsägelser om 11 september av David Ray Griffin
http://www.piahellertz.com/Motsagelser_om_11_september.pdf

 

Här kan du läsa Pia Hellertz recension av 
Usama bin Ladin: Död eller levande? av David Ray Griffin
http://www.piahellertz.com/Usama_Bin_Ladin-Dod_eller_levande.pdf
 
 
Här kan du läsa Pia Hellertz recension av 
Gåtorna kring den 11 september av Eric Laurent
http://www.piahellertz.com/Gatorna_kring_den_11_september.pdf
 
 

Pia Hellertz

Om Pia Hellertz

Pia Hellertz (fil.dr., socionom) har undervisat på Örebro universitet i nästan 25 år och gick formellt i pension år 2008, men fortsätter handleda och leda seminarier. År 1999 publicerade hon doktors-avhandlingen: ”Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier?”

 

(Läs översättaren Ingvar Rydbergs förord på http://www.alhambra.se/moten/cia11sept_forord.htm )

 Samtliga titlar kan beställas hos din bokhandlare

 

Noter

 

(1) Uppgifterna hämtade från Jan Gillbergs artikel Vad skall man tro? i DSM 4/2007 (s.18).

(2) Uppgifterna hämtade från Jan Gillbergs artikel Vad skall man tro? i DSM 4/2007 (s.22)

(3) Det finns också en sida på nätet över bilder på ”kaparna” och på vilka som fortfarande lever, http://www.imagekb.com/911-terrorists-still-alive. Sidan är skapad 2015. 

(4) Informationen är hämtad från Per Nordgrens analyser av Judy Woods bok Where did the Towers go, om det som hände 9/11, 16 febr. 2013, http://newsvoice.se/2013/02/16/dr-judy-wood-kan-world-trade-center-den-911-har-kollapsat-med-energivapen/ och del 2 på http://newsvoice.se/2013/03/06/fortsattningen-om-911-baserat-pa-dr-judy-woods-bok-where-did-the-towers-go/. Se också Judy Woods hemsida, http://www.drjudywood.com/.

(5) Se föregående fotnot. 

(6) En False Flag innebär medvetet iscensatta terrorangrepp som regeringar eller andra organisationer själva utför mot civila och militära mål för att uppnå vissa förutbestämda syften. 

(7) Se Paul T Hellyer The Money Mafia – min artikel om boken finns på http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf

(8) Jag började läsa den, men den berättar om så vidriga aktioner att jag inte orkade fortsätta. Kanske nån gång i framtiden. 

(9 ) http://www.dn.se/nyheter/varlden/berattelser-fran-11-september/ 


RSS 2.0